MT2553 Fysikalisk akustik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att utveckla tidigare kunnande i matematik och mekanik med kunskaper om akustiska vågors uppförande och matematiska beskrivningar för detta.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges normalt på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Dynamik 6 hp och Flervariabelanalys 6 hp samt genomgångna kurser Differentialekvationer med Liegruppsanalys 7,5 hp och Ljud- och vibrationsanalys 7,5 h eller Mekaniska svängningar 7,5 hp eller Strukturdynamik i mekaniska konstruktionen 7,5 hp.

Innehåll

Plana, cylindriska och sfäriska vågor, vågekvationer, randvillkor, reflektion och transmission, stående vågor, enkla numeriska lösningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• förstå utbredande och stående vågors egenskaper
• förstå hur energi transporteras genom fysiska medier med vågor
• förstå betydelse och förekomst av reflektion och transmission av akustiska vågor.
Färdighet och förmåga
• beskriva stående vågors uttryckt i både hastighet och tryck
• kunna härleda och lösa vågekvationen
• räkna analytiskt på reflektion och transmission av akustiska vågor.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• se kopplingen mellan akustik och strukturella vibrationer och moder.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? David T. Blackstock: Fundamentals of Physical Acoustics, Wiley, ISBN?0-471?31979-1
? Material från avdelningen

Kurslitteratur och övriga läromedel

? David T. Blackstock: Fundamentals of Physical Acoustics, Wiley, ISBN?0-471?31979-1
? Material från avdelningen

Lärande och undervisning

Föreläsningar ges på delarna i kursen. Beräkningsuppgifter löses dels av lärare och dels av studenterna inför klassen. Examinationen består av muntlig och skriftlig presentation av lösta uppgifter, samt av en muntlig eller skriftlig tentamen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgifter 4.5 A-F
1820 Salstentamen 3 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.