MT1543 Mekaniska svängningar

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen skaffar sig studenten utökade kunskaper om analytiska och experimentella metoder samt om datorsimuleringsverktyg för mekaniska struktursvängningar inkluderande praktiskt kunnande om vibrationsmätningar. Studenten bygger upp färdigheten att, på ett ingenjörsmässigt sätt, kunna hantera svängande system och vibrerande strukturer.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser Systemdynamik, 6 hp eller Mekanisk systemdynamik, 7,5 hp samt Transformteori 6 hp.

Innehåll

 • Matematiska modeller för svängande system i en frihetsgrad
 • Enfrihetsgradsmodansatser för kontinuerliga system
 • Fria svängningar
 • Påtvingade svängningar
 • Lösningar med Fourierserier och Laplace-transform för speciella exciteringar
 • Analytisk lösning av system med två frihetsgrader
 • Datorberäkningar för system med flera frihetsgrader
 • Experimentell bestämning och analys av exciteringssvar från strukturer
 • Bestämning och inverkan av dämpning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• förståelse av frekvens, periodtid och våglängd
• ha kunskap om några olika strukturella system som kan uppvisa mekaniska svängningar
• förståelsehur modellen för att olika strukturella system kan beskrivas av en generaraliserad så kallad svängningsekvation
• tillägnat sig grundläggande insikt i kopplingen mellan strukturers inneboende frekvensegenskaper och frekvensen hos en yttre krafts påverkan på strukturen - speciellt resonansfenomen.
Färdighet och förmåga
• kunna ta fram analytiska rörelse-ekvationssystem för enkla mekaniska svängande system.
• kunna lösa rörelse-ekvationssystemet för svängningar med en frihetsgrad (dvs en ekvation) samt för svängningar med två frihetsgrader (dvs två ekvationer)
• kunna utföra grundläggande mätningar av vibrerande strukturer.
• med tillhandahållen programvara kunna ta fram enkla kroppars dynamiska svängningsformer och tillhörande egenfrekvenser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

- Meriam and Kraige, Engineering Mechanics - Dynamics. SI version. John Wiley & Sons. Senaste upplagan.
- Material från avdelningen

Kurslitteratur och övriga läromedel

- Meriam and Kraige, Engineering Mechanics - Dynamics. SI version. John Wiley & Sons. Senaste upplagan.
- Material från avdelningen

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs dels som lektionsundervisning med genomgång av teori och lösning av analytiska uppgifter i sal; dels genom stöd för och genomgång av lösningssätt för projektuppgifter. Examinationen består dels av projektuppgifterna och dels av en skriftlig tentamen. I projektuppgifterna skall utföras och redovisas mätningar, datorberäkningar samt analytiska beräkningar. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Projektuppgifter 3.5 G-U
1915 Salstentamen 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.