MT1538 Projektkurs 1

Programkurs, 8 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syften med kursen är att studenten ska få övning i att i grupp tillämpa tidigare tillägnad kunskap på en mer öppen problemställning inom maskintekniskt ämnesområde med tyngdpunkt på konceptgenerering, konstruktion och prototypframtagning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 45 avklarade hp från ett ingenjörsprogram inom maskinteknik.

Innehåll

Kurser utgör ett moment i utbildningen i vilket studenten övar på att i grupp tillämpa tillägnad kunskap på en mer öppen problemställning inom maskintekniskt ämnesområde med tyngdpunkt på konceptgenerering, konstruktion och prototypframtagning.
Kursen innehåller ett projektarbete omfattande delmomenten:

 • problemdefinition,
 • planering,
 • generering av lösningsförslag,
 • bedömning av förslag,
 • avstämning,
 • utarbetning av lösning,
 • presentation,
 • utvärdering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • på en grundläggande nivå kunna visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet.
 • på en grundläggande nivå kunna visa insikt i det valda teknikområdet och förståelse för dess relation till relevant matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
 • på en grundläggande nivå visa förmåga att självständigt och kreativt hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar.
 • på en grundläggande nivå visa förmåga att planera och enligt valda metoder genomföra uppgifter inom givna ramar.
 • på en grundläggande nivå visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt genom förenklingar kunna modellera, simulera, förutsäga och värdera skeenden med utgångspunkt i relevant och tillgänglig information.
 • på en grundläggande nivå visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov.
 • på en grundläggande nivå visa förmåga till lagarbete och i samverkan i grupper med olika sammansättning.
 • på en grundläggande nivå visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
 • på en grundläggande nivå visa förmåga att via sökning av källor inhämta information om kursens kunskapsområde kopplat till produktutveckling, samt sammanställa en kortare teknisk rapport enligt anvisad rapportstruktur och med hänsyn tagen till vedertagen referenshantering.
 • på en grundläggande nivå visa förmåga att kritiskt kunna granska sin egen text med hänsyn tagen till god språkhantering samt att visa detta i sin rapport.
 • på en grundläggande nivå visa förmåga att utföra en kortare ”populärvetenskaplig” muntlig presentation inför en grupp, med ett genomtänkt upplägg och med användande av tidigare erhållna kunskaper om retorik och muntliga framföranden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • på en grundläggande nivå visa förmåga att göra enklare bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • på en grundläggande nivå visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.
 • på en grundläggande nivå visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur
Karl Ulrich, Product Design and Development Fifth Edition, Mcgraw Hill Higher Education (2011), ISBN-13: 978-0071086950, eller senare upplaga.
Övriga lärresurser
Samtlig litteratur i tidigare genomgångna och parallellt löpande kurser inom utbildningsprogrammet i vilken aktuell kurs ingår.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur
Karl Ulrich, Product Design and Development Fifth Edition, Mcgraw Hill Higher Education (2011), ISBN-13: 978-0071086950, eller senare upplaga.
Övriga lärresurser
Samtlig litteratur i tidigare genomgångna och parallellt löpande kurser inom utbildningsprogrammet i vilken aktuell kurs ingår.

Lärande och undervisning

Projektarbetet genomförs i grupp mot en given tidsplanering. Studenten ansvarar för att tillsammans med sina gruppmedlemmar självständigt med stöd av utsedd handledare planera och genomföra uppdraget. Genomfört arbete och gruppens lärande i förhållande till kursmålen redovisas muntligt i seminarieform samt i en skriftlig rapport. Studenten presenterar även sitt individuella bidrag till grupparbetet och en reflektion över sitt personliga lärande i förhållande till kursmålen.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Presentation 4 G-U
1915 Rapport 4 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.