PA2559 Mätningar av programvara

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

För att kunna förstå, bedöma och kontrollera programvara och programvaruutvecklingsprojekt, måste man kunna mäta olika aspekter av programvara och dess utvecklingsprocesser. Det kan röra sig om t.ex. om programvarans kvalitet, effektiviteten av processer och verktyg eller produktiviteteten av personalen. Mätvärden ger oss möjligheten att upptäcka och diagnostisera problem och följa upp om olika åtgärder har fått önskat effekt.
Målet med kursen är att förse studenterna med grunderna inom mätningar av programvara. Studenterna kommer att tillägna sig kunskap om hur mätningar av programvara kan användas för att kontrollera, hantera och prediktera utvecklingen av programvaruprocesser. De kommer också att tillägna sig grundläggande förståelse för mätningsprocessen och en medvetenhet om de problem som hänger ihop med mätningar av programvara, samt erfarenhet i att skapa mätningsmodeller och genomföra mätningar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 14 till 2020 vecka 23
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser omfattande minst 120 hp inkluderande avslutade kurser i Programmering, Datastrukturer och Algoritmer, och Mjukvaruutveckling (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp. Samt 15 hp avklarade kurser inom Matematik.

Innehåll

Kursen omfattar följande delmoment:
•Grunderna i mätning: behovet av mätning, ramar för mätningar av programvara.
Detta inbegriper mätteori (skalor, validering och meningsfullhet), Goal-Question-Metric (GQM) paradigm, insamling och analys av mätdata, klassificering av mätetal för programvara.
•Mätetal för programvara: interna produktattribut, externa produktattribut, resursmått, kvalitetsmodeller (ISO/IEC 9126 och 25010)
•Processer för mätningar av programvara: processmodeller (ISO/IEC 15939), att införa ett mätprogram

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna presentera och diskutera grunderna i mätning av programvara
 • på ett professionellt sätt, kunna presentera, argumentera och diskutera hur mätetal kan användas under programvaruprocesser

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna applicera GQM ramverket i en real kontext
 • kunna tillämpa mätningar i en real kontext på ett professionellt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • på ett professionellt sätt, kunna presentera,argumentera och diskutera frågeställningar relaterade till mätning av programvara.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Software Metrics - A Rigorous & Practical Approach, 3rd edition
Authors: N. E. Fenton, J. Bieman
Publisher: CRC Press
Published: 2015
ISBN: 978-1-4398-3822-8

Referenslitteratur
1. Software Measurement?: Establish, Extract, Evaluate, Execute
Authors: Christof Ebert, Reiner Dumke
Publisher: Springer
Published: 2007
ISBN: 978-3-540-71648-8

2. Software Metrics: A Guide to Planning, Analysis and Application
Authors: C. Ravindranath Pandian
Publisher: Auerbach Publications, CRC Press Company
Published: 2003
ISBN: 9780849316616

3. Metrics and Models in Software Quality Engineering, 2nd edition
Author: Stephan H. Kan
Publisher: Addison-Wesley Publishing Company
Published: 2002
ISBN: 0201729156

Övriga lärresurser
xx

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Software Metrics - A Rigorous & Practical Approach, 3rd edition
Authors: N. E. Fenton, J. Bieman
Publisher: CRC Press
Published: 2015
ISBN: 978-1-4398-3822-8

Referenslitteratur
1. Software Measurement?: Establish, Extract, Evaluate, Execute
Authors: Christof Ebert, Reiner Dumke
Publisher: Springer
Published: 2007
ISBN: 978-3-540-71648-8

2. Software Metrics: A Guide to Planning, Analysis and Application
Authors: C. Ravindranath Pandian
Publisher: Auerbach Publications, CRC Press Company
Published: 2003
ISBN: 9780849316616

3. Metrics and Models in Software Quality Engineering, 2nd edition
Author: Stephan H. Kan
Publisher: Addison-Wesley Publishing Company
Published: 2002
ISBN: 0201729156

Övriga lärresurser
xx

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar i vilka studenten förväntas ta aktiv del genom diskussion, frågor och egna erfarenheter. Det tillkommer även obligatoriska tidsbestämda praktiska övningar.
Kursen inleds med en introducerande föreläsning och består sedan av en serie föreläsningar där ett antal ämnen (se Innehåll) introduceras. Vid varje föreläsningstillfälle läggs tid på diskussioner och övningar.
Kursen består av tre examinationsmoment: en inlämningsuppgift, ett projekt och en tentamen. Inlämningsuppgiften och projektet kräver att studenterna fördjupar sig i ett tilldelat ämne relaterat till mätetal och mätning, samt att de tillämpar förvärvade kunskaper i ett givet sammanhang/projekt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Muhammad Usman
Kursansvarig
 1. Muhammad Usman

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Inlämningsuppgift 2 A-F
1715 Projektuppgift 4 A-F
1725 Skriftlig tentamen 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.