OM1536 Sjuksköterskans professionella grund

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande ska tillämpa kunskap om grundläggande omvårdnad och det vårdande och lärande mötet i klinisk verksamhet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2022 vecka 18 till 2022 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är avklarade: Introduktion till yrke och akademi,7,5 hp; Det vårdande och lärande mötet,7,5 hp.
  Därutöver krävs att följande kurser är genomgångna: Grundläggande anatomi och fysiologi, 7,5 hp; Omvårdnadens grunder, 7,5 hp; Anatomi och fysiologi, fördjupning, 7,5 hp; Mikrobiologi, farmakologi och näringslära, 7,5 hp.

Innehåll

Vårdande och lärande möte
Professionellt förhållningssätt
Omvårdnadsprocessen
Personcentrerad vård
Informatik
Säker vård
Vårdteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna inhämta information kring patientens hälsotillstånd genom att ta del av journalhandlingar och övrig dokumentation
Färdighet och förmåga
• kunna inhämta och dokumentera en patientberättelse
• kunna bedöma patientens hälsotillstånd genom såväl patientens subjektiva upplevelser som objektiva data
• kunna planera omvårdnaden utifrån fastställda mål
• kunna genomföra enklare omvårdnadsåtgärder
• kunna göra enklare anteckningar kring patientens hälsotillstånd i patientens journal i förekommande journalsystem
• kunna utföra vårdtekniska moment relevanta för kursens innehåll genomförda i överensstämmelse med gällande föreskrifter
• kunna tillämpa relevanta lagar, författningar, riktlinjer och anvisningar i specifika omvårdnadssituationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera över kommunikationens betydelse i det vårdande och lärande mötet
• kunna reflektera över sitt eget kommunikationsmönster och självförståelsens betydelse i mötet med patienter och/eller närstående
• kunna reflektera över skillnaden mellan att vara privat och att vara personlig
• kunna reflektera över etiska frågeställningar i möten med patienter och/eller närstående ur olika perspektiv såsom jämställdhet och mångfald
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin yrkesmässiga kompetens

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berglund, M., & Ekebergh, M. (Red.) (senaste upplagan). Reflektion i lärande och vård: en utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur.
Björvell, C. (senaste upplagan). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. Lund: Studentlitteratur.
Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (red.) (senaste upplagan). Omvårdnad och äldre. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ekstedt, M. & Flink, M. (senaste upplagan). Hemsjukvård. Stockholm: Liber.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berglund, M., & Ekebergh, M. (Red.) (senaste upplagan). Reflektion i lärande och vård: en utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur.
Björvell, C. (senaste upplagan). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. Lund: Studentlitteratur.
Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (red.) (senaste upplagan). Omvårdnad och äldre. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ekstedt, M. & Flink, M. (senaste upplagan). Hemsjukvård. Stockholm: Liber.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av individuellt lärande och lärande i grupp. Verksamhetsförlagd utbildning. Lärandet organiseras utifrån digital lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×