DV1512 Säkerhetsprojekt i grupp, inriktning systemutveckling

Programkurs, 8 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Förmågan att utveckla datorbaserade system som möter eller befäster säkerhetskraven som ställs är en central och viktig del i varje system. Detta kräver kunskap om de olika modeller som finns för både systemutveckling och modeller kring att säkra dessa system. Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskap om hur utveckling av programvarusystem går till. Genom utveckling av ett mindre system, eller stödsystem, inom säkerhetsområdet i mindre arbetsteam tillämpas kunskaperna om hur utveckling av programvarusystem sker. Kursen behandlar också begreppet säkerhet av ett system från perspektivet programvaruutveckling.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
  • Studietid: 2023 vecka 35 till 2024 vecka 02
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: Avklarat kurser i programmering om minst 15 högskolepoäng, algoritmer och datastrukturer om minst 6 högskolepoäng, säkerhet om minst 4 högskolepoäng samt kryptering om minst 6 högskolepoäng. Genomgått kurser omfattande följande områden; datakommunikation, nätverksteknik, realtidssystem, operativsystem och datorteknik.

Innehåll

Grundläggande begrepp och processer inom programvaruutveckling.
Utvecklingsprocessen för programvara. Processmodellering. Kravhantering. Testning.
Arkitekturdesign och modellering med Unified Modeling Language (UML). Projektstyrning. Projektuppföljning. Projektdokumentation. Systemattributet säkerhet, terminologi, typer av säkerhetskrav, principiell riskanalys av säkerhetskrav. Säkerhet i utvecklingsprocessen.
Planering, organisation och uppföljning av programvaruprojekt i team: åtagandekultur, projektorganisation, olika roller i projekt,
projektplanering och uppföljning, testplanering och rapportering, leveransplanering och dokumentation.
Analys och reflektion av individens och gruppens arbete: rapportskrivning. Muntlig presentation.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna definiera grundläggande begrepp inom utveckling av programvarusystem.
•kunna beskriva de vanligaste processerna för utveckling av programvarusystem.
•kunna förklara de viktigaste momenten i kravhanteringsprocessen.
•kunna förklara hur testning går till.
•kunna beskriva de viktigaste stegen i projektplanering och projektuppföljning.
•kunna visa förståelse för några av de organisations- och kommunikationsproblem som normalt uppstår vid programutveckling i team.
•kunna visa goda kunskaper i programutveckling genom att självständigt kunna redogöra för en färdig programvaruprodukt och dess ingående komponenter.
•kunna grundläggande terminologi inom säkerhetsområdet vad gäller programvaruutveckling.
Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna beskriva ett mindre programvarusystem med hjälp av grundläggande Unified Modeling Language (UML) notation.
• inom ramen för programutveckling i team, kunna visa skicklighet och färdighet för rollen som
yrkesverksam inom industri och näringsliv.
• kunna redogöra för hur en programvara utvecklas i team genom att aktivt delta i planerandet,
organiserandet och genomförandet av ett sådant projekt.
• kunna planera och genomföra muntliga presentationer.
• kunna genomföra en principiell riskanalys inom säkerhetsområdet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna visa ett professionellt förhållningssätt till ett arbetssätt som bygger på åtagandekultur.
• kunna visa ett kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Software Engineering, International edition, Ian Sommerville, ISBN-10: 0137053460, ISBN-13: 978-0137053469, Pearson Education, 9:e edition eller nyare edition.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Software Engineering, International edition, Ian Sommerville, ISBN-10: 0137053460, ISBN-13: 978-0137053469, Pearson Education, 9:e edition eller nyare edition.

Lärande och undervisning

Undervisningen består dels av studenternas projektarbete där studenterna utvecklar ett system som beställs av en kund, dels i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen. Vid seminarier och handledning diskuteras olika aspekter av projektet och dess genomförande. Individuellt rapportskrivande låter studenten summera kunskaper och erfarenheter i skrift samtidigt som studenten kan reflektera över det praktiska arbetet som sker i projektet och sin egen insats i det arbetet. Projektuppgifterna är obligatoriska och ska lösas som grupparbete till en fast budget och inom givna tidsramar. Projektarbetet kan lokaliseras till annan ort än studieort. Kunden är beställare av projektet. Studenterna åtar sig att utföra uppdraget från kunden. Studenterna förväntas föreslå kunden en lösning baserat på kundens önskemål. Via diskussioner, kravspecifikationer och kontrakt kommer kunden och studenterna överens om den slutliga omfattningen på uppdraget. Studenterna organiserar sig själva i projektgrupperna och sköter själva sin planering. Under denna process kommer de i kontakt med flera av de aspekter av programvaruutveckling som kursen poängterar.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1510 Grupprojekt 5 G-U
1520 Individuell avslutningsrapport 2 G-U
1530 Muntlig presentation 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×