DV1595 Objektorienterad spelprogrammering i C++

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Fördjupa och bredda studentens kunskaper i programmeringsspråket C++.
Ge studenten kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering.
Genom grafiska och spelrelaterade exempel och tillämpningar ge studenten teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom området spelteknik.
På olika sätt träna studenten i problemlösning.
Öka studentens kunskaper avseende relevanta spelrelaterade algoritmer och tekniker.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan : Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången spelprogrammeringskurs i C++ omfattande minst 6 hp.

Innehåll

 • Pekare och dynamisk minneshantering
 • Ytlig och djup kopiering
 • Klasser fördjupning
 • Överlagring
 • Klassrelationer (exempelvis arv och komposition)
 • Polymorfism
 • Dynamisk bindning
 • Överskuggning
 • Abstrakta klasser
 • Typomvandling
 • Sortering
 • Funktionsmall
 • Läsning från och skrivning till textfil
 • Strukturering och implementering av objektorienterade 2D-spel
 • Spelrelevanta algoritmer

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • ha utvecklat sin förmåga att lösa olika typer av problem
 • förstå minneshantering
 • förstå och kunna beskriva en sorteringsalgoritm
 • förstå och kunna beskriva koncept inom objektorienterad programmering

Färdighet och förmåga
 • kunna använda pekare
 • kunna allokera minne dynamiskt och frigöra minne
 • kunna implementera en sorteringsalgoritm som funktionsmall
 • kunna implementera läsning från och skrivning till textfil
 • behärska grundläggande objektorienterad syntax i programmeringsspråket C++ 11 och SFML för att implementera objektorienterade 2D-spel
 • kunna implementera algoritm relevant för spel


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna motivera sitt val av lösning
 • kunna avgöra när ytlig respektive djup kopiering bör användas
 • vara medveten om skillnaden mellan procedurell och objektorienterad paradigm

Kurslitteratur och övriga läromedel

Starting Out with C++ Early Objects
Författare: Tony Gaddis, Judy Walters & Godfrey Muganda
Förlag: Pearson Education
Senaste upplagan
Referenslitteratur:
sfml-dev.org

Kurslitteratur och övriga läromedel

Starting Out with C++ Early Objects
Författare: Tony Gaddis, Judy Walters & Godfrey Muganda
Förlag: Pearson Education
Senaste upplagan
Referenslitteratur:
sfml-dev.org

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i datorsal med teoretiska genomgångar och programmeringsövningar. Undantagsvis kan föreläsningar förekomma.
Inför undervisningstillfällen förväntas studenten ha förberett sig genom att ha arbetat med anvisat material.

Lärare

Kursansvarig
 1. Mats-Ola Landbris

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Muntlig tentamen 2 G-U
1820 Inlämningsuppgift 4 G-U
1830 Salstentamen 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.