SL1409 Hållbarhetsgrunder

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenterna skall få:
• grundläggande kunskap om hållbar utveckling, inkluderande samhällets hållbarhetsutmaningar och grundläggande orsaker till dessa liksom hur regeringar, företag och enskilda kan arbeta strategiskt med dessa utmaningar och relaterade möjligheter för att bidra till en hållbar samhällsutveckling,
• överblick över vanligen använda begrepp, metoder och verktyg inom hållbarhetsområdet och förståelse för hur dessa kan struktureras och användas på ett koordinerat sätt,
• förståelse för hur olika ämnesområden och professioner kan bidra till hållbar samhällsutveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2022 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

•En introduktion till dagens hållbarhetsutmaningar.
•Vetenskapliga grunder för ekologisk och social hållbarhet såsom naturlagar, biogeokemiska kretslopp samt ekologisk och social resiliens, inklusive tröskelvärden och essentiella aspekter för adaptiv förmåga.
•En introduktion till den ekonomiska dimensionen av hållbarhet, inklusive organisationers framgångsmöjligheter med proaktivt hållbarhetsarbete.
•En systemsynsbaserad övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling och exempel på dess användning för visionsskapande, analys och planering.
•En introduktion till hur olika försörjningssystem såsom informations- och kommunikationssystem, energisystem, transportsystem, livsmedelssystem, vattensystem och materialförsörjningssystem förhåller sig till och kan bidra till hållbar utveckling.
•En introduktion till politisk styrning för hållbarhet genom lagstiftning, ekonomiska styrmedel och andra policyinstrument.
•Exempel på hur organisationer arbetar med hållbarhet idag och exempel på tillämpningsområden för strategiskt hållbarhetstänkande.
•En introduktion till hur beteendevetenskap kan användas för design av olika verktyg och åtgärder för en effektivare övergång till hållbara beteenden.
•Reflektion kring hållbarhetsimplikationer och etisk implikation av teknisk utveckling.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
•Kunna beskriva dagens ekologiska och sociala problem av betydelse för hållbar utveckling och grundläggande orsaker till dessa.
•Kunna beskriva grundläggande vetenskapliga begrepp av relevans för hållbar utveckling.
•Kunna beskriva och visa förståelse för en övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive den ekonomiska dimensionens betydelse i strategiskt hållbarhetsarbete.
•Kunna beskriva hur olika försörjningssystem såsom informations- och kommunikationssystem, energisystem, transportsystem, livsmedelssystem, vattensystem och materialförsörjningssystem förhåller sig till och kan bidra till hållbar utveckling.
• Kunna beskriva några av de instrument och verktyg som organisationer använder i sitt hållbarhetsarbete och hur dessa kan kopplas till det strategiska arbetet.
•Kunna beskriva olika former av politisk styrning för hållbarhet och speciellt övergripande redogöra för hur den svenska miljölagstiftningen är uppbyggd.
•Kunna beskriva och ge exempel på hur beteendevetenskap kan användas för att påskynda en övergång till hållbara beteenden.
Färdighet och förmåga
•Kunna använda en övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling för visionsskapande, analys och planering.
• Kunna kommunicera och argumentera för resultat och slutsatser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•Kunna diskutera och reflektera kring hållbarhetsimplikationer och etiska implikationer av teknisk utveckling.
•Kunna diskutera det ekonomiska systemet i relation till hållbar utveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D, Ny H., Hallstedt S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H.,
MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Daly E., and Johnson P. (2019). Sustainability Handbook (2nd ed).
Studentlitteratur, Lund, Sweden. ISBN: 978-91-44-11595-5
Föreläsningsmaterial och kompletterande material tillhandahålls via lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D, Ny H., Hallstedt S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H.,
MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Daly E., and Johnson P. (2019). Sustainability Handbook (2nd ed).
Studentlitteratur, Lund, Sweden. ISBN: 978-91-44-11595-5
Föreläsningsmaterial och kompletterande material tillhandahålls via lärplattformen.

Lärande och undervisning

Undervisningen i kursen inkluderar föreläsningar, workshops, seminarium och handledning. Föreläsningarna introducerar kursens innehåll; teoretiska begrepp, fakta och en övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling, vilket fördjupas genom kurslitteratur och annat kursmaterial såsom inspelade föreläsningar och rapporter. Färdighet och förmåga att applicera den övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling som lästs ut tränas i workshops, genom handledning och genom presentationer kopplade till kursens projekt. Studentens förmåga att diskutera och reflektera kring hållbarhetsrelaterade och etiska implikationer av teknisk utveckling tränas i ett seminarium.

Lärare

Examinator
 1. Cecilia Bratt
Kursansvarig
 1. Cecilia Bratt

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×