KM1422 Anatomi och fysiologi, fördjupning

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar fördjupad kunskap om anatomi och fysiologi.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 07
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Medicin
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurs är genomgången: Grundläggande anatomi och fysiologi, 7,5 hp.

Innehåll

Homeostatiska funktioner
Hemostas
Sårläkning
Cirkulatoriska reglermekanismer
Immunologiska mekanismer
Inflammatoriska processer
Smärtfysiologi
Respirationsfysiologi
Fysiologiska skillnader hos barn, vuxna och äldre
Fysiologiska förändringar vid stress
Laboratorievärden

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna redogöra för specifika homeostatiska funktioner i kroppen såsom
- Metabolism
- Syra-basbalans
- Termoreglering
- Osmoreglering
- Vätskereglering
- Reglering av blodsockernivåerna
• kunna redogöra för kroppens hemostas
• kunna redogöra för sårläkningsprocessen
• kunna redogöra för cirkulatoriska reglermekanismer
• kunna redogöra för immunologiska reglermekanismer
• kunna redogöra för inflammatoriska processer i kroppen
• kunna redogöra för smärtfysiologi
• kunna redogöra för respirationsfysiologi
• kunna redogöra för fysiologiska skillnader hos barn, vuxna och äldre
• kunna redogöra för fysiologiska förändringar vid stress
• kunna redogöra för normala laboratorievärden
Färdighet och förmåga
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjuväng, A., Kjellberg, M., Rehle, H. & Åkesson, U. (senaste upplagan). Klinisk kemi och klinisk fysiologi: Analyser och undersökningar. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Braun, C. M. & Andersson, C. (senaste upplagan). Patofysiologi - om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Donnerdal, L. (senaste upplagan). Vätskebalans genom omvårdnadsplan. Lund: Studentlitteratur.
Haug, E., Bjålie, J.G., Sand, O. & Sjaastad, Ø. V. (senaste upplagan). Människokroppen. Fysiologi och Anatomi. Stockholm: Liber.
Henriksson, O. (senaste upplagan). Värt att veta om vätskebalans: Lärobok om vatten-, elektrolyt ? och syra-basbalans. Lund: Studentlitteratur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1: principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & Kultur
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 2: sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur & Kultur
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjuväng, A., Kjellberg, M., Rehle, H. & Åkesson, U. (senaste upplagan). Klinisk kemi och klinisk fysiologi: Analyser och undersökningar. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Braun, C. M. & Andersson, C. (senaste upplagan). Patofysiologi - om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Donnerdal, L. (senaste upplagan). Vätskebalans genom omvårdnadsplan. Lund: Studentlitteratur.
Haug, E., Bjålie, J.G., Sand, O. & Sjaastad, Ø. V. (senaste upplagan). Människokroppen. Fysiologi och Anatomi. Stockholm: Liber.
Henriksson, O. (senaste upplagan). Värt att veta om vätskebalans: Lärobok om vatten-, elektrolyt ? och syra-basbalans. Lund: Studentlitteratur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1: principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & Kultur
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 2: sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur & Kultur
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av individuellt lärande och lärande i grupp, föreläsningar samt färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum. Lärandet organiseras utifrån digital lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×