SL2544 Avancerad hållbar produktutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Utifrån kunskaper och färdigheter från tidigare kurser ska studenterna lära sig att (1) göra avancerad hållbarhetsanalys vid produktutveckling och (2) göra avancerad socio-teknisk hållbar produktutveckling, inkluderande till exempel beaktande av användarbeteende och sociala aspekter. De ska lära sig (3) produkt-tjänste-systemdesign för hållbarhet och (4) hur man använder detta för att möta behov i ett brett socioekonomiskt sammanhang. De ska också lära sig (5) hur man väljer mellan olika designstrategier för hållbarhet för ett givet produktutvecklingsprojekt. Kompetens i hållbar produktutveckling är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Kursen utvecklar teoretisk förståelse och tillämpad färdighet i skärningspunkten mellan två av BTH:s expertområden - hållbarhet och produktutveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges normalt på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarat 4 hp i produktutveckling, exempelvis från någon av kurserna i Innovativ- och hållbar produktutveckling eller Värdeinnovation samt avklarad kurs i Hållbar Produktutveckling, 7,5 hp.

Innehåll

Studenterna kommer att lära sig att utveckla produkt-tjänstesystem (PSS)-koncept till stöd för strategisk hållbar utveckling, inklusive tillämpning av avancerade hållbara designstrategier för detta ändamål, såsom design för återtillverkning, design för återanvändning och design för hållbart användarbeteende. Studenterna kommer också att lära sig att analysera och jämföra PSS-koncept i ett ’gate’-beslutssammanhang.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • tillämpa PSS-design för strategisk hållbar utveckling för att generera idéer för hantering av tidigare identifierade behov (idégenereringsfas).
 • jämföra flera hållbara designstrategier avseende relevans för ett givet PSS-utvecklingsprojekt, och motivera valet av strategi/strategier som ska implementeras i projektets idégenereringsfas.
 • tillämpa design för återtillverkning, design för återanvändning och design för hållbart användarbeteende som exempel på hur man kan förbättra PSS-idéer i idégenereringsfasen.
 • tillämpa hållbarhetsprinciper för att analysera och jämföra PSS-koncept till stöd för konceptvalsbeslut.
 • beskriva hur hållbar PSS-design kan användas för att möta behov i ett brett socioekonomiskt sammanhang, till exempel PSS-design för ’base of the pyramid’.
 • beskriva aktuella forskningsproblem inom hållbar PSS.


Färdighet och förmåga
 • utföra hållbarhetsprincipsanalysen (ovan) även med mycket begränsad information.
 • presentera, på engelska, kunskap och argument bakom urvalet av hållbara PSS-koncept för att övertyga beslutsfattare vid en besluts-’gate’.
 • vidareutveckla personlig samarbetsförmåga genom att utvärdera och reflektera.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera eget behov av ytterligare kunskaper i hållbar produktutveckling och ta ansvar för eget lärande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material kommer att tillhandahållas via lärplattformen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material kommer att tillhandahållas via lärplattformen.

Lärande och undervisning

Studenterna lär sig genom en kombination av projektbaserat lärande, litteraturstudier och föreläsningar eller seminarier. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.