MT2570 Knowledge Enabled Engineering

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att ge deltagarna insikt och förståelse för metoder och tekniker för kunskapsintensiva system som används för att utveckla komplexa produkt/tjänstekombinationer. Knowledge Enabled Engineering (KEE) är en samlingsterm för metoder och tekniker för kunskapsintensiva system (Knowledge Enabled Engineering-KEE) som specifikt tillgodoser behoven hos de som arbetar med produktinnovation och design. KEE omfamnar det bredare perspektivet av hur kunskapsbaserade system ska integreras och används i moderna innovationsprocesser för att stödja (dvs "enable") ingenjörens beslutsfattande.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 150 avklarade högskolepoäng varav 60 hp ska vara från ett civilingenjörsprogram i maskinteknik eller industriell ekonomi. I de 60 hp ska kurs om minst 6 hp Datorstödd konstruktion, CAD ( Datorstöd för Ingenjörsarbete) ingå. Dessutom krävs genomgången kurs om minst 6 hp i Produktutvecklingsmetodik (Innovativ och Hållbar produktutveckling 1) och Matematisk statistik 6 hp.

Innehåll

Numera arbetar ingenjörsteam på ett parallellt sätt när de utvecklar komplexa produkt-/tjänste-kombinationer: designaktiviteter överlappar och informationsutbyte mellan funktioner (t.ex. om hur en produkt används, underhålls, avfärdas eller återvinns) blir alltmer vanlig och bilateral. I detta sammanhang måste kunskapshanteringssystem införas för att nyttja information och kunskap som inte tidigare har varit tillgänglig i traditionella produktuvecklingssammanhang, med syftet att möjliggöra bättre beslutfattande, förbättra kvaliteten på designprocessens utfall och minska ledtiden.
Kursen har en stark koppling till forskning och studenterna kommer få kunskaper om metoder och verktyg för teknisk kunskapshantering och utvecklingsarbete i tvärfunktionella team, dvs. om:
• Kunskapshanteringsteori;
• Design automation och Knowledge Based Engineering;
• Metoder och verktyg för hantering av design rationale;
• Enterprise modelling;
• Metoder och verktyg för simulering av industriella processer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva och diskutera olika typer av kunskapsmetoder och verktyg, baserat på relevans för beslutsfattande i design;
• kunna granska användningen av metoder och verktyg för tekniskt kunskapsstöd i innovationsprocessen;
• kunna definiera krav för kunskapshanteringssystem för ingenjörer.
Färdighet och förmåga
• kunna analysera behovet av kunskapsstöd i olika designsituationer;
• kunna beskriva modeller för teknisk kunskapshantering i organisationen;
• kunna tillämpa metoder och verktyg för att fånga kunskap om produkter och tekniker (t.ex. Knowledge Based Engineering);
• kunna tillämpa metoder och verktyg för att fånga design rationale och argumentationer (t.ex. IBIS och Design Rationale);
• kunna tillämpa metoder och verktyg för att fånga kunskaper om processer (t.ex. IDEF och Business Process Modeling Notation);
• kunna använda simuleringsmetoder och verktyg i relevanta designepisoder;
• kunna planera och utföra ett team-baserat designprojekt;
• kunna - muntligt och skriftligt - presentera och diskutera resultat och slutsatser - i dialog med andra studenter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och diskutera metoder och tillvägagångssätt för tekniskt kunskapsstöd, i relation till industriell State-of-the-practice och akademisk State-of-the-art;
• kunna utvärdera, bedöma och demonstrera projektets fördelar i relation till framgångskriterier för ett KEE-projekt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen bygger på teori- och arbetsmaterial (vetenskapliga artiklar och industri-case) som benämns som en 'workbook' och som delas ut till studenter under kursens gång.
Referenslitteratur:
? Prasad, B. (1996). Concurrent Engineering Fundamentals, Vol.1, Prentice Hall, Upper Suddle River, NJ, 478p.
? Davenport, T.H. and Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organisations Manage What They Know, Harvard Business Press, Boston.
? Nonaka, I. and H. Takeuchi.1995. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University, New York.
? Noble, D., & Rittel, H. W. (1988). Issue-based information systems for design. Computing in Design Education (ACADIA Conference Proceedings) Ann Arbor (Michigan / USA) 28-30 October 1988, pp. 275-286
? Bracewell, R., Wallace, K., Moss, M., & Knott, D. (2009). Capturing design rationale. Computer-Aided Design, 41(3), 173-186.
? National Institute of Standards and Technology (1993) Integration Definition for Function Modeling (IDEF0). Available at: https://www.idef.com/wp-content/uploads/2016/02/idef0.pdf
? Pedgen, C.D., Sturrock, D.T. (2014) Rapid Modeling Solutions: Introduction to Simulation and Simio. ISBN-10: 1492967130. Available on request at: https://www.simio.com/about-simio/introduction-to-simio.phpx

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen bygger på teori- och arbetsmaterial (vetenskapliga artiklar och industri-case) som benämns som en 'workbook' och som delas ut till studenter under kursens gång.
Referenslitteratur:
? Prasad, B. (1996). Concurrent Engineering Fundamentals, Vol.1, Prentice Hall, Upper Suddle River, NJ, 478p.
? Davenport, T.H. and Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organisations Manage What They Know, Harvard Business Press, Boston.
? Nonaka, I. and H. Takeuchi.1995. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University, New York.
? Noble, D., & Rittel, H. W. (1988). Issue-based information systems for design. Computing in Design Education (ACADIA Conference Proceedings) Ann Arbor (Michigan / USA) 28-30 October 1988, pp. 275-286
? Bracewell, R., Wallace, K., Moss, M., & Knott, D. (2009). Capturing design rationale. Computer-Aided Design, 41(3), 173-186.
? National Institute of Standards and Technology (1993) Integration Definition for Function Modeling (IDEF0). Available at: https://www.idef.com/wp-content/uploads/2016/02/idef0.pdf
? Pedgen, C.D., Sturrock, D.T. (2014) Rapid Modeling Solutions: Introduction to Simulation and Simio. ISBN-10: 1492967130. Available on request at: https://www.simio.com/about-simio/introduction-to-simio.phpx

Lärande och undervisning

Föreläsningar och tutorials kommer att ge djup i ämnet: här får deltagarna lära sig om begrepp och teorier som är relevanta för förvärv, utveckling och spridning av kunskap inom ingenjörsteam. Därutöver kommer individuella övningar och gruppövningar hållas, där studenterna ges möjlighet att aktivt utföra, analysera och presentera sitt arbete under handledning. Kursprojektet (Projektuppgift) genomförs i små grupper och i samarbete med utvalda företagspartners. Det sträcker sig över kursens hela studietid och utmanar studenterna att reflektera över implementering av teoretiska kunskaper och färdigheter i "verkliga" utvecklingsprojekt. Erfarenheter från projektarbetet delas under presentationer i klassrummet, medan peer-utvärdering och gruppcoaching (feed forward) används för att stimulera kritisk reflektion kring processen och resultaten. Kursprojektets resultat rapporteras i en skriftlig rapport, som utgör grunden för betygsättning. Utvärderingen kommer att inkludera respektive projekts resultat, process och presentation.
Individuella Inlämningsuppgifter syftar till att ytterligare stimulera studenterna att lära sig metoder och verktyg för teknisk kunskapshantering genom att lösa problem som hittas i problembeskrivningen.

Lärare

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×