DV1506 Spelteknik för webben

Programkurs, 4 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

För att implementera ett webbaserat datorspel krävs en process där ett flertal olika tekniker samverkar. Kunskaper om hur, när och varför olika tekniker kan och bör nyttjas påverkar till hög grad i samtliga utvecklingsstadier. Kursen syftar till att studenten skall förstå hur spelteknik kan appliceras, utan direkta plattformsrestriktioner, inom ramarna för webbutveckling.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 12
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: Avklarat 15 högskolepoäng programmering, 6 högskolepoäng linjär algebra samt 7,5 högskolepoäng 3D-programmering.

Innehåll

• Samverkan mellan olika webbtekniker lämpade för spelutveckling.
• Analys, design och implementation av speltekniker för webben.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•övergripande kunna beskriva metoder och tekniker som är relevanta inom ämnet.
• övergripande kunna redogöra för skillnader och likheter mellan olika webbtekniker.

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•ha förmåga att presentera och självständigt kunna förklara hur, när och varför olika webbtekniker kan och bör samverka.
• självständigt, utifrån en problembeskrivning, kunna implementera en enklare 3D-applikation för webben.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•ha förmåga att argumentera kring för- och nackdelar med olika webbtekniker.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

WebGL Programming Guide: Interactive 3D Graphics Programming with WebGL (OpenGL)
Författare: Kouichi Matsuda, Rodger Lea
Förlag: Addison-Wesley Professional, 2013
Antal sidor: 600
ISBN-10: 0321902920.

Referenslitteratur:

WebGL: Up and Running
Författare: Tony Parisi
Förlag: O'Reilly Media, 2012
Antal sidor: 230
ISBN-10: 144932357X.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

WebGL Programming Guide: Interactive 3D Graphics Programming with WebGL (OpenGL)
Författare: Kouichi Matsuda, Rodger Lea
Förlag: Addison-Wesley Professional, 2013
Antal sidor: 600
ISBN-10: 0321902920.

Referenslitteratur:

WebGL: Up and Running
Författare: Tony Parisi
Förlag: O'Reilly Media, 2012
Antal sidor: 230
ISBN-10: 144932357X.

Lärande och undervisning

Kursen är upplagd kring:
• Föreläsningar där teorier presenteras
• Uppgifter där studenterna, enskilt eller i mindre grupp, arbetar med att tillämpa den teori som presenterats.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1510 Uppgift 1 1 G-U
1520 Uppgift 2 1 G-U
1530 Uppgift 3 2 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.