PA1439 Webbteknologier

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Grundkurs i HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering. Konstruktioner i HTML och XHTML presenteras. Separata stylesheets används och konstruktioner i CSS hanteras. PHP används för att bearbeta formulär, generera tabeller och för att införa dynamik i webbplatsen. PHP används för att spara data i filbaserad databas (SQLite). Genom hela kursen utvecklas en webbplats som byggs ut efter hand.

Syfte
HTML, XHTML och CSS ger grundförutsättningarna för hur en webbapplikation kan byggas. Genom att använda server-side skriptprogrammering med PHP så kan webbapplikationen bli mer dynamisk och lagra data i databaser. Dessutom kan webbapplikationen byggas upp med en programmerings-mässig struktur, en struktur som underlättar utveckling och underhåll av webbplatsen.

Detta är en introduktions-kurs för den som vill lära sig teknikerna från grunden. Kursern kräver inga förkunskaper. Kursen fokuserar till att börja med på HTML och CSS. Vi använder HTML5 och tittar på vilka möjligheter som CSS3 kommer att erbjuda. Därefter introduceras PHP som ett skriptspråk och med enkla programmeringskonstruktioner får vi möjlighet att bygga ut vår webbplats på ett strukturerat sätt. Vi fortsätter med att lagra information i en filbaserad databas (SQLite) och vi testar på frågespråket SQL.

Sammantaget blir kursen en grundlig introduktion och orientering i de tekniker som ofta används för att skapa webbplatser. Kursen kan med fördel tas av de som inte har kunskaper i vare sig programmering eller HTML-kunskaper.

Denna kurs är den första i ett kurskluster "Databaser och Webb (db-o-webb)" som riktar sig till webbutvecklaren som vill lära sig att bygga strukturerade webbapplikationer.

Kursen kan läsas som en del i detta kurskluster eller som en enskild kurs.

Efter avslutad kurs finns det ett antal möjliga fortsättningskurser, tex "Databaser och Objektorienterad PHP-programmering", "Databasteknik och Webbapplikationer, intro", "Databasteknik och Webbapplikationer, fortsättning".

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:

 • HTML och HTML5. Element och dess uppbyggnad och användning. Valideringsverktyg.
 • CSS och CSS3 (Cascading Stylesheets). Hantering och användning. Valideringsverktyg.
 • Skriptbaserad PHP-programmering för att dela upp strukturen i filer och funktioner samt för att hantera formulär och lagring i databas.
 • SQL och den filbaserade relationsdatabasen SQLite tillsammans med PHP Data Objekt.
 • Strukturerad utveckling av webbapplikationer där synen på struktur, ordning och reda påverkar hur vi utvecklar vår webbapplikation.
 • Användning, i mindre omfattning, av verktyg och tekniker som lämpar sig för utveckling av webbapplikationer, tex egen webbserver för utveckling och test, UNIX/Linux, installation på extern webbserver för drift, ssh, ftp/sftp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • påvisa grundläggande kunskaper om webbutveckling med HTML, CSS, PHP och SQL, genom att skriftligt beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • påvisa grundläggande kunskaper i att använda HTML, CSS, PHP samt SQL genom att tillämpa dem i praktiska övningar och projekt.

Färdighet och förmåga
 • självständigt, utefter en specifikation, kunna utveckla och driftsätta en webbplatts med HTML, CSS, PHP och SQL.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling av databasdrivna webbapplikationer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Titel: Webbutveckling med PHP och MySQL
Utgiven, revision, antal sidor: 2016-11-29, andra utgåvan, 237s
Författare: Montathar Faraon
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144105567

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Titel: Webbutveckling med PHP och MySQL
Utgiven, revision, antal sidor: 2016-11-29, andra utgåvan, 237s
Författare: Montathar Faraon
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144105567

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt.

Kursen består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering i forumet. Studenten ges kort feedback på varje inlämning.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en webbapplikation utvecklas och driftsättas utefter en specifikation. Studenten använder byggstenarna från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och hantera svårigheter som dyker upp.

Lärare

Examinator
 1. Mikael Roos
Kursansvarig
 1. Mikael Roos

Planerade lärtillfällen

Distanskurs bestående av läsanvisningar och praktiska uppgifter som löses individuellt. Handledning sker i forum och chat.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1620 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1630 Indiviuellt projekt 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×