MT2562 Strukturanalys

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge studenten kunskap och färdighet i grundläggande metoder och verktyg för beräkningsbaserad och experimentell strukturanalys för beslutsstöd vid produktutveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 150 avklarade hp från ett ingenjörsprogram inom maskinteknik.

Innehåll

Kursens syfte är att ge studenten kunskap och färdighet i grundläggande metoder och verktyg för beräkningsbaserad och experimentell strukturanalys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Innehållet i kursen omfattar:

 • Produktutvecklingsprocessen,
 • Prototyper,
 • Virtuella och fysiska modeller,
 • Simulering och experiment,
 • Approximativa metoder,
 • Algoritmer och programmering,
 • Programvara för tekniska beräkningar,
 • Introduktion till MATLAB,
 • Fysiska fenomen behandlade som signaler,
 • Matematiska metoder, Fourier och Laplace transformer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna visa kunskap och förståelse för hur samverkande experimentella, analytiska och numeriska metoder för ingenjörsmässig analys kan användas för beslutsstöd vid produktutveckling,
 • kunna visa kunskap och förståelse för hur mekaniska strukturer kan modelleras som kontinuerliga system och lösas både analytiskt och numeriskt,
 • kunna visa kunskap och förståelse för hur signaler från mätningar kan samlas in och behandlas speciellt med avseende på vibrationer.

Färdighet och förmåga
 • kunna kombinera experimentella mätningar, analytiska modeller och numeriska metoder för analys av ett enklare strukturmekaniskt system,
 • kunna lösa enklare strukmekaniska modeller analytiskt och numeriskt med egen implementation i programvara,
 • kunna genomföra enklare strukturmekaniska mätningar, samt behandla och presentera insamlad data.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna tolka, värdera och kommunicera producerade resultat.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Broman G.: Computational Engineering, Department of Mechanical Engineering, Blekinge Institute of Technology, 2003.
Lindfield G. and Penny J.: Numerical Methods Using Matlab, Ellis Horwood, 2000.
Brandt A.: Introductory Noise & Vibration Analysis, Saven EduTech AB and Department of Telecommunications and Signal Processing, Blekinge Institute of Technology, 2001.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Broman G.: Computational Engineering, Department of Mechanical Engineering, Blekinge Institute of Technology, 2003.
Lindfield G. and Penny J.: Numerical Methods Using Matlab, Ellis Horwood, 2000.
Brandt A.: Introductory Noise & Vibration Analysis, Saven EduTech AB and Department of Telecommunications and Signal Processing, Blekinge Institute of Technology, 2001.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och övningar. Teorier och metoder presenteras och diskuteras i form av lektioner/seminarier. Ett antal övningsproblem och en inlämningsuppgift i flera delmoment stöder inlärningen och förståelsen av teorin. Studenterna utvecklar egna datorprogram för lösning av de givna problemen. Fördelar och nackdelar med metoderna diskuteras med denna erfarenhet som grund.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 4 G-U
1915 Salstentamen 3.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×