ME1625 Medieteknisk prototyputveckling

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska bredda och fördjupa sina medietekniska praktiker och kunskaper genom prototyper, som utforskar, prövar och omförhandlar digitala och analoga samspel, motstånd och gränsdragningar.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2022 vecka 44 till 2023 vecka 02
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlshamn
  • Huvudområde: Medieteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att någon av följande kurser är genomgången: Grunder i digitala spel 15 hp, Grunder i digital ljudproduktion 15 hp, Grunder i digital bildproduktion 15 hp.

Innehåll

I kursen utforskar och tillämpar studenten digital-analog medieteknik, där tekniker såsom augmented/virtual reality, omslutande video, 3D-scanning, 3D-printing, soundscape exempelvis skulle kunna ingå. Studenten arbetar utforskande och praktiskt mot tematiska upplevelser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna beskriva exempel på existerande tillämpningar med utgångspunkt i digital-analog medieteknik
• kunna förklara teknik som studenten använder i sina undersökningar på ett ändamålsenligt sätt
Färdighet och förmåga

• kunna tillämpa digitala tekniker i fysiska rum
• kunna tillämpa analoga tekniker i digitala rum
• kunna presentera sin undersökning på ett tillgängligt sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna diskutera hur digitala tekniker påverkar fysiska rum
• kunna diskutera hur analoga tekniker påverkar digitala rum
• kunna motivera sin undersöknings relevans med stöd i källor
• kritiskt bedöma och argumentera kring den framtagna lösningens kvalité

Kurslitteratur och övriga läromedel

Artikelkompendium presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via aktuell lärplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Artikelkompendium presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via aktuell lärplattform.

Lärande och undervisning

Med stöd av workshops som introducerar digitala och analoga tekniker, seminarier och kontinuerlig handledning genomför studenten en medieteknisk undersökning i relation till kursens innehåll. Studenterna i kursen arbetar tillsammans med medietekniska undersökningar i mindre grupper samt individuellt med en essätext. Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.