Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

MA1467 Matematik 2 för produktutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp, färdigheter och metoder som är grundläggande förutsättningar för bland annat tekniska beräkningar i produktutvecklarens yrkesverksamhet. Syftet med kursen är även att studenten skall utarbeta en grund för fortsatta studier i teknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 13
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2c eller genomfört MA1439 Matematik 1 för produktutveckling, 7,5 hp vid BTH.

Innehåll

• Rationella uttryck
• Förändringshastighet och derivator
• Kurvor, derivator och integraler
• Trigonometri

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
• förstå definitionen av derivata samt kunna tillämpa deriveringsregler för summor av polynom, potensfunktioner och valda exponentialfunktioner.
• förstå definitionen av integral samt kunna använda primitiv funktion för beräkning av integraler.
•beräkna sidor och vinklar i godtyckliga trianglar.
Färdigheter och förmågor:
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • utföra omskrivningar av rationella uttryck, som förekommer i formler och ekvationer, genom användning av t.ex. kvadreringsreglerna, konjugatregeln, minsta gemensamma nämnare och faktorisering.

• förklara samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
• grafiskt såväl som algebraiskt, använda första- och andraderivatan i olika typer av tillämpningar såsom t.ex. i formulering av relationer mellan olika fysikaliska storheter eller i lösning av extremvärdesproblem.
• ställa upp, lösa och tolka integraler vid olika typer av tillämpningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
• reflektera över, och värdera, valet av problemlösningsstrategi och det åstadkomna resultatet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alfredsson m.fl. (2013). Matematik 5000 3c. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 978-91-27-42628-3.
Alphonce, R.. m.fl. (2012). Formler och Tabeller från Natur och Kultur (2a upplagan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 978-91-27-42245-2.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alfredsson m.fl. (2013). Matematik 5000 3c. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 978-91-27-42628-3.
Alphonce, R.. m.fl. (2012). Formler och Tabeller från Natur och Kultur (2a upplagan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 978-91-27-42245-2.

Lärande och undervisning

Kursen ges som en distanskurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, veckotester och en inlämningsuppgift. Föreläsningarna ämnar att förbereda studenten inför litteraturstudierna genom att introducera olika begrepp och metoder inom kursens innehåll. Övningarna är ett forum där studenten tillsammans med läraren och andra studenter har fördjupade diskussioner kring enskilda problemställningar inom kursens innehåll. Övningarna är ett komplement till det problemlösningsarbete som studenten förväntas utöva förutom den lärarledda undervisningen. Varje vecka löser studenten ett test som tar upp delar av veckans lärandemål. Testresultaten ger studenten återkoppling på huruvida studenten nått upp till veckans mål. Genom inlämningsuppgiften tränas och examineras studenten på ett urval av kursens lärandemål. En viktig del av inlämningsuppgiften är den återkoppling studenten får på sin redovisningsförmåga. Under kursen används även lärplattformen It’s learning som ett lärverktyg. Alla inspelade föreläsningar och övningar, liksom föreläsningsanteckningar läggs upp på plattformen. Där finns även möjlighet att interagera med andra studenter via diskussionsforum. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Malin Bernelf
Kursansvarig
 1. Malin Bernelf
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Tentamen 6 A-F
1415 Inlämningsuppgift 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.