DV1617 Kontinuerlig integration och driftsättning i molnet

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen lär ut hur man arbetar med utveckling och it-drift av programvara i en gemensam roll istället för två separata roller. Kursen uppnår sitt syfte genom att lära ut grunderna i hur man sätter upp och automatiserar processer för kontinuerlig integration och driftsättning. Driftsättningen av programvaran sker i en molnbaserad miljö.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 44 till 2023 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser motsvarande 45 högskolepoäng inom området
  datavetenskap/programvaruteknik/telekommunikation varav minst 20 hp ska vara inom programmering och databaser.

Innehåll

 • Innebörden av arbetsfilosofin DevOps
 • Kontinuerlig integration (Continuous Integration - CI)
 • Kontinuerlig driftsättning (Continuous Deployment - CD)
 • Automatisering av processer för testning, byggning och driftsättning.
 • Virtualisering med Docker för utveckling, test och driftsättning
 • Testning av kod och applikation
 • Versionshantering av kod
 • Relaterade verktyg och tekniker.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • vara väl bevandrad i arbetsfilosofin DevOps och ha en övergripande förståelse för dess användning, fördelar och nackdelar.
 • ingående redogöra för utveckling baserat på DevOps och de tekniker som omfattas genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar.
 • kunna visa goda kunskaper i att använda valda tekniker genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar.

Färdighet och förmåga
 • ha en grundlig, både teoretisk och praktisk, förmåga att förstå och använda Docker
 • kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt som använder verktyg och processer för automatisk CI och CD.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökning vid CI och CD.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • översiktligt förstå, kunna förklara samt allmänt kunna argumentera val av miljö och verktyg för DevOps och CI.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material tillhandahålls av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material tillhandahålls av institutionen.

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker i sal (campusstudenter) och via forum och chatt (distansstudenter). Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt och/eller i grupp. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning. Kursen avslutas med ett examinationsmoment/rapport. I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.