MT2560 Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2:1

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Studenten inhämtar fördjupad kunskap om och vidareutvecklar färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.

Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.

Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa.

Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.

Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 36 till 2024 vecka 44
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på kursen Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1 / Computational Engineering 1 och omfattar även flerdimensionella problem. Den studerande fördjupar sina tidigare inhämtade grundläggande förståelse och färdigheter inom ämnet. De olika kursmomenten beskrivs i korthet av nedanstående nyckelord:

 • Numerisk lösning av partiella differentialekvationer,
 • Randvärdesproblem,
 • Variabelseparation,
 • Analogimetoder,
 • Finita differensmetoden,
 • Justering av randvillkor,
 • Finita elementmetoden,
 • Två- och tredimensionella elementtyper,
 • Formfunktioner och viktfunktioner,
 • Approximativ mappning,
 • Isoparametriska element,
 • Uppdelning i subdomäner och nodnumrering,
 • Gauss integration,
 • Transienta problem,
 • Olinjära system,
 • Kopplade system.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna visa fördjupad kunskap och förståelse för hur semi-analytiska och numeriska metoder kan användas och implementeras i programvara för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.

Färdighet och förmåga
 • kunna härleda differentialekvationer för ett givet flerdimensionellt initial- och/eller randvärdesproblem
 • kunna lösa givna typer av ekvationer med föreskriven analytisk eller numerisk metod med egen implementation i programvara.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna tolka, värdera och kommunicera beräknade resultat.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Broman G.: Computational Engineering, Department of Mechanical Engineering, Blekinge Institute of Technology, 2003.
? Ottosen N. S. and Petersson H.: Introduction to the Finite Element Method, Prentice Hall, 1992.
? Lindfield G. and Penny J.: Numerical Methods Using Matlab, Ellis Horwood, 2000.
eller senare upplaga.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Broman G.: Computational Engineering, Department of Mechanical Engineering, Blekinge Institute of Technology, 2003.
? Ottosen N. S. and Petersson H.: Introduction to the Finite Element Method, Prentice Hall, 1992.
? Lindfield G. and Penny J.: Numerical Methods Using Matlab, Ellis Horwood, 2000.
eller senare upplaga.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, seminarier och övningar. Teorier och metoder presenteras och diskuteras i form av lektioner/seminarier. Ett antal övningsproblem och en projektuppgift stöder inlärningen och förståelsen av teorin. Studenterna utvecklar egna datorprogram för lösning av de givna problemen. Fördelar och nackdelar med metoderna diskuteras med denna erfarenhet som grund.

Tillämpningar kopplas till industrirelaterade problemställningar.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 4 A-F
1820 Hemtentamen 3.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×