PA1417 Grundläggande systemverifiering

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att introducera systemverifiering och testning. Kursen tar upp testmetoder, strategier och testmiljö. Det tas även upp hur gruppen kring testningen kan organiseras och hur testgruppen fungerar tillsammans med övriga delar av systemutvecklingsgruppen. Test av mjukvarusystem är en komplex och viktig del i att få ett fungerande system levererat till användarna. Kompetens inom systemverifiering och test är och kommer vara efterfrågat.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har klarat programmering, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Teori och praktik inom testning
 • Terminologi
 • Standarder
 • Testmetodik
 • Testverktyg
 • Testplanering
 • Testgruppen
 • Kommunikation av resultat
 • Testmiljö
 • Testsyfte

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs kommer studenten att:
•förstå vad test, testorganisation och testkompetens innebär
•kunna redogöra för olika testmetoder.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs kommer studenten att:
•kunna sätta ihop en testinstruktion utifrån ett antal kända krav
•kunna redogöra för testprocessens delar
•kunna utföra test enligt testinstruktion
•kunna följa en testplan

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs kommer studenten att:
•kunna formulera en teststrategi och testplan med motiveringar till de val som gjorts

Kurslitteratur och övriga läromedel

Författare: Black et al
Titel: Foundation of Software Testing: ISTQB Certification
Förlag: Cengage Learning EMEA
Utgiven: 2012
Antal sidor: 272
ISBN10: 1408044056
ISBN13: 9781408044056

Kurslitteratur och övriga läromedel

Författare: Black et al
Titel: Foundation of Software Testing: ISTQB Certification
Förlag: Cengage Learning EMEA
Utgiven: 2012
Antal sidor: 272
ISBN10: 1408044056
ISBN13: 9781408044056

Lärande och undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och laborationstillfällen. Föreläsningar och seminarier syftar till att introducera ämnet och främja förståelse för tekniker, begränsningar och även använd terminologi inom området. Laborationerna syftar till att ge praktisk insikt i de tekniker som tas upp i kursen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Tentamen 2.5 G-U
1415 Laboration 1 2.5 G-U
1425 Laboration 2 2.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.