Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

ET2596 Simulering

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till kunskap om användning av datorbaserade verktyg och händelsestyrd simulering för att modellera komplexa system inom dator- och kommunikationssystem.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarad kurs i Objektorienterad programmering, 7,5 hp. Genomgången kurs i Matematisk statistik 7,5 hp

Innehåll

• Introduktion i simulering som verktyg
• Principer, fördelar och nackdelar av händelsestyrd
simulering, jämfört med alternativa metoder
• Verifiering, validering och trovärdighet av simuleringar och deras resultat
• Händelsehantering
• Egna objektorienterade simuleringsverktyg i C++
• Programpaket för simulering
• Genomförande av simuleringsexperiment
• Skapa trovärdiga simuleringsresultat (genom statistisk analys) med tonvikt på konfidens- och korrelationsanalys
• Slumptal från olika fördelningar och deras
tillämpning inom simuleringar
• Metoder för variansreduktion

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna redovisa grundläggande begrepp som förknippas med simulering
• Kunna beskriva olika typer av simulering och händelsehantering
•Kunna ange och förklara förutsättningar och formler för konfidensanalys
•Kunna beskriva metoder för generering av slumptal av olika fördelningar

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna konfigurera simuleringsverktyg
 • Kunna planera och genomföra simuleringsexperiment

• Kunna dokumentera simuleringsresultat inklusive konfidensintervall och korrelationsanalys
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna värdera simulering gentemot alternativa utvärderingsmetoder
 • Kunna jämföra och diskutera parameterval och tillämpning av olika simuleringsrelaterade metoder
 • Kunna värdera olika slumptalsgenerings- samt variansreducerande metoder
 • Kunna analysera, tolka och jämföra simuleringsresultat

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Simulation Modeling and Analysis
Upplaga 5
Författare: Averill M. Law
Förlag: McGraw Hill Higher Education
ISBN 9781259254383.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Simulation Modeling and Analysis
Upplaga 5
Författare: Averill M. Law
Förlag: McGraw Hill Higher Education
ISBN 9781259254383.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och ett projektarbete.
Föreläsningarna förmedlar grundläggande teori, kunskap, överblick och jämförelser mellan olika simuleringsrelaterade metoder, i både teori och med praktiska exempel. Därmed lägger de grunden för projektarbetet, som är till för att studenter ska få praktisk erfarenhet med att generera, redovisa och tolka resultat från simuleringar. Projektarbetet består av två delar, genomförs individuellt eller i grupp av två till tre studenter och redovisas genom var sin inlämningsuppgift i både skriftlig och muntlig form:
(1) en första del som går ut på att producera simuleringsresultat enligt specifikation, visualisera dessa på lämpligt sätt, och förklara iakttagelser; och
(2) en andra del som går ut på att jämföra olika simuleringsresultat och motivera sina tolkningar utifrån föreläsningarnas material. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Tentamen 4.5 A-F
1720 Inlämningsuppgift 1 1.5 A-F
1730 Inlämningsuppgift 2 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.