IY1418 Grunderna i industriell ekonomi

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 35 till 2020 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

I kursen behandlas följande områden: Företaget och dess omvärld, Värdeflödet mellan leverantör – företag – kund, Produktutveckling och produktionsstyrning, redovisning och kalkylering, Finansiering och investering och Projekt som arbetsform.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • ha kännedom om flödet mellan leverantör, företag och kund
 • förstå grundläggande processer i produktionen
 • förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp
 • kunna tillämpa projekt som arbetsform

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna skriva akademiska rapporter
 • kunna genomföra en muntlig presentation
 • kunna kritiskt granska en text
 • kunna arbeta i grupp


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna se det sammanhang företaget verkar i
 • visa förmåga att ge och ta konstruktiv kritik.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Lena Abrahamsson, Lars Bengtsson, Ida Gremyr, Christian Kowalkowski, Marcus Lindahl, Anders Nilsson, Alf Rehn, Anders Segerstedt, Kristina Säfsten, Peter Öhman. Industriell ekonomi och organisering, bok med eLabb. Liber. Senaste upplagan. ISBN: 978-91-47-11183-1.Övriga lärresurser
Kompendium som tillhandahålls av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Lena Abrahamsson, Lars Bengtsson, Ida Gremyr, Christian Kowalkowski, Marcus Lindahl, Anders Nilsson, Alf Rehn, Anders Segerstedt, Kristina Säfsten, Peter Öhman. Industriell ekonomi och organisering, bok med eLabb. Liber. Senaste upplagan. ISBN: 978-91-47-11183-1.Övriga lärresurser
Kompendium som tillhandahålls av institutionen.

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Anders Wrenne
Kursansvarig
 1. Anders Wrenne
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Företagsspel 1 G-U
1620 Ekonomi projekt 1.5 G-U
1630 Industriell ekonomi 3.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.