Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

PA2554 Forskningsmetodik i Programvaruteknik och Datavetenskap

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att introducera, diskutera och träna ett vetenskapligt förhållningssätt, att bekanta sig med aktuell forskning inom ett valt område och att träna vetenskapligt skrivande. En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, verktyg, språk, modeller/design och algoritmer och hur dessa påverkar olika system, organisationer och människor. I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig.
Studenten får också en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådan forskning och utvärdering och får första erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser omfattande minst 120 hp varav minst 90 hp vara inom följande områden: Programvaruteknik, Datavetenskap, eller Datalogi. Minst 30 hp ska vara inom ett eller flera av följande områden: Programmering, Objektorienterad systemutveckling, Programvarudesign, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Realtidssystem, Operativsystem. Dessutom krävs 15 hp avklarade kurser inom Matematik.

Innehåll

Kursen introducerar vetenskapliga forskningsmetoder, vetenskapligt skrivande och hur man bygger upp och stärker en välgrundad argumentation.
I kursen ingår följande moment:
• Sökning och utvärdering av litteratur
• Formulering av vetenskapliga frågeställningar
• Användning av metoder för forskning, datainsamling och analys
• Planering, genomförande och utvärdering av forskningsprojekt
• Forskningsetik
• Vetenskapligt skrivande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna beskriva hur man bedriver ett forskningsprojekt från början till slut,
 • kunna redogöra för olika metoder för forskning, datainsamling och analys.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna använda vetenskapliga databaser och sökmotorer för att identifiera relevanta forskningsartiklar till en specifik frågeställning,
 • kunna formulera ett forskningsproblem med egna ord,
 • kunna sammanfatta, relatera och ta ställning till resultat som presenteras i forskningsartiklar,
 • kunna formulera forskningsmål och frågor för att lösa ett forskningsproblem,
 • kunna designa en fullständig forskningsstudie som är lämplig att besvara givna forskningsfrågor,
 • kunna utföra dataanalys och jämföra resultaten med litteraturen och diskutera implikationer för forskning och praktik,
 • kunna diskutera hot mot giltighet av egna forskningsresultat,
 • kunna skriva en forskningsartikel anpassad till erkänd akademisk praxis,
 • kunna referera till andra personers arbete enligt erkänd akademisk praxis,
 • kunna presentera forskningsdesigns och forskningsresultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genpmförd kurs ska studenten:
 • kunna diskutera och förhålla sig till begreppet vetenskaplighet och relatera till det i sitt eget arbete,
 • kunna diskutera vetenskapens möjligheter, kunskapens roll i samhället, människors ansvar för hur kunskapen används och de etiska och samhälleliga implikationer ett forskningsprojekt kan föra med sig,
 • kunna diskutera och förhålla sig till begreppen plagiat och upphovsrätt
 • kunna kritiskt granska andras och sin egen forskning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Projects in Computing and Information Systems ? A Student's Guide, 3rd Edition
Författare: Christian Dawson
Förlag: AddisonWelsey
Utgiven: 2015, Antal sidor: 320
ISBN13: 9781292073460


Referenslitteratur
1. Real World Research, 4th Edition
Författare: C. Robson, K. McCartan
Förlag: Wiley
Utgiven: 2016, Antal sidor: 560
ISBN: 9781118745236

2. The Research Methods Knowledge Base, 4th Edition
Författare: W.M.K. Trochim, J. P. Donnelly, K. Arora
Förlag: Cengage Learning
Utgiven: 2006, Antal sidor: 444
ISBN: 9781133954774

3. Experimentation in Software Engineering ? An Introduction; 2nd Edition
Författare: C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M.C. Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslén
Förlag: Springer Verlag
Utgiven: 2012, Antal sidor: 250
ISBN13: 9783642290435


Övriga lärresurser
xx

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Projects in Computing and Information Systems ? A Student's Guide, 3rd Edition
Författare: Christian Dawson
Förlag: AddisonWelsey
Utgiven: 2015, Antal sidor: 320
ISBN13: 9781292073460


Referenslitteratur
1. Real World Research, 4th Edition
Författare: C. Robson, K. McCartan
Förlag: Wiley
Utgiven: 2016, Antal sidor: 560
ISBN: 9781118745236

2. The Research Methods Knowledge Base, 4th Edition
Författare: W.M.K. Trochim, J. P. Donnelly, K. Arora
Förlag: Cengage Learning
Utgiven: 2006, Antal sidor: 444
ISBN: 9781133954774

3. Experimentation in Software Engineering ? An Introduction; 2nd Edition
Författare: C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M.C. Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslén
Förlag: Springer Verlag
Utgiven: 2012, Antal sidor: 250
ISBN13: 9783642290435


Övriga lärresurser
xx

Lärande och undervisning

Utbildningen är organiserad kring föreläsningar, inlämningsuppgifter (inlämningsuppgift 1-3 och en rapport). Studenterna förväntas ta aktiv del och bidra i föreläsningarna. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1715 Inlämningsuppgift 2 0.5 G-U
1725 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1735 Rapport 1 4 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.