ME1592 Designperspektiv - och metoder för medieteknik

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten, med stöd av valda designperspektiv och -metoder, ska integrera kritiskt idé-och konceptarbete med skapandet av avancerade medietekniska prototyper. Genom kursens innehåll ska studenten utveckla förståelse för hur idé- och teknikutveckling kan formas för hållbara sammanhang.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade i huvudområdet medieteknik.

Innehåll

Kursen innehåller en överblick och granskning av de designmetoder samt gemensamma medietekniska och programspecifika tekniska färdigheter som behandlats tidigare under utbildningen. Kursen introducerar ytterligare ett antal designperspektiv och -metoder relevanta för medieteknik. Utifrån de valda perspektiven och metoderna skapar studenten avancerade medietekniska prototyper. I kursen behandlas relationen mellan tekniska, estetiska och kontextuella val i prototyputveckling. Vidare tränas också ett kritiskt förhållningssätt kring idé- och teknikutveckling där praktik och teori syntetiseras för möjliga hållbara lösningar. I kursen behandlas även hur studenternas idéer och koncept förhåller sig till övergripande teknik- och samhällsutveckling.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • ingående kunna redogöra för designperspektiv som behandlas i kursen
 • ingående kunna redogöra för designmetoder som berörs i kursen med stöd av teoretiska utgångspunkter kunna syntetisera teori och praktik i medieteknisk prototyputveckling
 • kunna beskriva tekniska, estetiska och kontextuella designförutsättningar

Färdighet och förmåga
 • kunna omsätta ett designperspektiv i avancerad prototyputveckling
 • kunna planera och genomföra en systematisk designprocess
 • kunna tillämpa designmetoder i avancerad medieteknisk prototyputveckling
 • kunna tillämpa programspecifika tekniska kunskaper i utveckling av avancerade medietekniska prototyper
 • kunna integrera tekniska, estetiska och kontextuella kunskaper i avancerad medieteknisk prototyputveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna argumentera för sina estetiska och kontextuella val i relation till designperspektiv
 • kunna argumentera för sina tekniska val och dess konsekvenser i relation till designmetoder
 • kunna kritiskt granska sin designprocess
 • kunna relatera sin prototyp till övergripande teknik- och samhällsutveckling med särskilt fokus på hållbarhet

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurskompendium görs tillgängligt via lärplattformen tre veckor före kursstart. Övrigt material tas fram i samarbete mellan handledare och student.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurskompendium görs tillgängligt via lärplattformen tre veckor före kursstart. Övrigt material tas fram i samarbete mellan handledare och student.

Lärande och undervisning

Kursinnehållet introduceras i föreläsningar och litteraturseminarier som varvas för att ge studenten möjligheter att diskutera kursens innehåll. Kursinnehållet fördjupas genom övningar och workshops. Studenten planerar och tar fram en avancerad medieteknisk prototyp. Kursen genomförs både individuellt och i mindre grupper. Studenten genomför sin designprocess med stöd av kontinuerlig handledning. Kursen examineras genom att studenten muntligt och skriftligt presenterar, analyserar och argumenterar för sin designprocess och prototyp med stöd av kurslitteratur och andra relevanta källor.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Undersökning 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.