MT1540 Termodynamik

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 12
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Dynamik 6 hp eller Fysik för Ingenjörer 2, 6 hp och Analys 2 6 hp samt genomgångna kurser Matematisk statistik, 6 hp och Fysik fortsättningskurs, 6 hp eller Fysik för ingenjörer 3, 6 hp.

Innehåll

•Termisk jämvikt
•temperatur
•värme och arbete
•ideala gaser
•energins jämvikt
•värmekapacitet
•kompression av gaser
•principer för värmemotorer
•principer för kylskåp
•entropi
•reversibla och icke reversibla processer
•verkliga värmemotorer (Ottocykel, Dieselmotor, Stirlingmotor, ångmaskin)
•fasövergångar
•kemisk potential
•bränsleceller
•batterier
•värmetransporter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna termodynamikens huvudsatser och förstå deras konsekvenser med avseende på möjliga energiformsomvandlingar
• förstå grundläggande samband mellan de mikroskopiska och makroskopiska modellerna för termodynamik
• kunna principerna för värmemotorer, kylskåp och värmepumpar
• kunna principerna för batterier och bränsleceller
• känna till olika slags vämetransporter
• känna till och förstå olika existerande system för energiproduktion och deras fördelar och begränsningar
• känna till grundläggande analys och kritiskt utvärdering av olika tekniska lösningar nom energiområdet.
Färdighet och förmåga

• kunna räkna på värma och arbete
• kunna räkna på verkliga värmemotorer (Ottocykel, Dieselmotor, Stirlingmotor, ångmaskin)
• kunna räkna på fasövergångar
• kunna räkna på värmemotorer, kylskåp och värmepumpar
• kunna räkna på processer med gaser och på omvandlingar mellan olika faser
• kunna räkna på grundläggande samband mellan de mikroskopiska och makroskopiska modellerna för termodynamik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna utvärdera resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor visa insikt om energiteknik kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används
• kunna argumentera och ta ställning utifrån energitekniska modeller till frågor och problematiken som rör ämnens kretslopp, miljöpåverkan och hållbarutveckling
• visa ett kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik.

Kurslitteratur och övriga läromedel

- Schroeder, D.V. An Introduction to Thermal Physics. ISBN: 9780201380279; ISBN-10: 0201380277 eller ISBN: 9781292026213
- Material från avdelningen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

- Schroeder, D.V. An Introduction to Thermal Physics. ISBN: 9780201380279; ISBN-10: 0201380277 eller ISBN: 9781292026213
- Material från avdelningen.

Lärande och undervisning

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Salstentamen 4 A-F
1915 Laboration 2 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×