ET1538 Ellära, grundkurs

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp och maskiner samt att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör där man kommer i kontakt med elektroteknik.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 22
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Elektroteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser Fysik fortsättningskurs, 6 hp, Linjär algebra 1 och Analys 2, 6 hp.

Innehåll

Kursen innehåller följande:
• Grundläggande elektrotekniska definitioner och begrepp.
• Likströmsteorins grunder.
• Analysmetoder för elektriska kretsar.
• Växelströmsteorins grunder.
• Transienta förlopp och reaktiva element.
• In- och utimpedans för elektriska kretsar.
• Trefas.
• Frekvensegenskaper och filterfunktioner.
• Fyrpolsparametrar.
• Magnetiskt kopplade spolar, transformatorn.
• Introduktion till elmotor (dc-motorn).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Kunna visa förståelse för likströms- och växelströmsnät.
• Kunna visa kunskap om de vanligaste analoga kretselementen.
• Kunna visa kunskap om analysmetoder för enkla elektriska nät.
• Kunna visa kunskap om dc-motorn.
Färdighet och förmåga
• Kunna visa förmåga att analysera statiska, stationära och transienta förlopp i elektriska nät.
• Kunna visa färdighet i att modellera elektriska nät.
• Kunna visa förmåga att göra enkla konstruktionsberäkningar för elektriska nät och på DC-motorn.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna värdera en konstruktion gentemot uppställda krav på konstruktionens prestanda.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lars Bergström, Lars Nordlund (2012), Ellära: Krets- och fältteori, 3:e upplaga, Liber, ISBN 9789147106196
Material från kursens lärare
Referensböcker:
Sune Söderkvist, Kretsteori & Elektronik
Sune Söderkvist, Kretsteori: Från alfa till omega
Utgivna på eget förlag och beställs från Tryckeriet Erik Larsson AB i Linköping (tryckeriet@icloud.com).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lars Bergström, Lars Nordlund (2012), Ellära: Krets- och fältteori, 3:e upplaga, Liber, ISBN 9789147106196
Material från kursens lärare
Referensböcker:
Sune Söderkvist, Kretsteori & Elektronik
Sune Söderkvist, Kretsteori: Från alfa till omega
Utgivna på eget förlag och beställs från Tryckeriet Erik Larsson AB i Linköping (tryckeriet@icloud.com).

Lärande och undervisning

Kursen består av lektioner samt laborationer. På lektionerna blandas genomgång av teorin med problemlösning och diskussioner rörande de moment som ingår i kursen. På laborationerna testas en stor del av de genomgångna teorierna praktiskt. En webbaserad kursplattform används för dialog och för att tillgängliggöra kursmaterial för studenterna.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×