MT1517 Projektkurs 1 med produktutveckling och projektledning

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen tränar sig studenterna att tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser i utbildningen. Ingenjörsarbete innebär ofta att idéer behöver praktiskt testats för att säkerställa funktion. Kursen avser att träna studenten i en design-bygg-testa loop och ur detta dra slutsatser om svårigheterna med att få komplexa system att fungera i praktiken. Som en del i ett större projekt är det viktigt att behärska produktutvecklings och projektledningsmetoder. Studenten får under kursen en naturlig träning i ledning och organisation av ett praktiskt projekt.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Period: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 22
  • Nivå: G2F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 hp genomgångna kurser från programmet Civilingenjör i marinteknik samt avklarade kurser Datorstöd för ingenjörsarbete, 10 hp, Materialteknik, 6 hp, Hållfasthetslära, 6 hp och Elektroteknik med tillämpningar inom mätteknik, 6 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.