DV1608 Objektorienterade webbteknologier

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens fokus är objektorienterade programmeringstekniker i programmeringsspråket PHP. Klassiska objektorienterade konstruktioner hanteras tillsammans med objektorienterad programmering i webbaserat ramverk tillsammans med databaser samt enhetstestning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Webbteknologier, 7,5 hp samt genomgången kurs i databaser motsvarande 7,5 hp.

Innehåll

 • Programmering i webbmiljö, syntax, semantik, koppling mot databaser, datastrukturer och inbyggda funktioner.
 • Objektorienterad programmering i PHP med språkkonstruktioner och begrepp. Objektorientering som sätt att strukturera och återanvända kod. Enkla designmönster.
 • SQL med en databas tillsammans med PHP Data Objects.
 • Utveckling av webbapplikationer i ett ramverk där tekniker såsom webbserver (Apache), PHP, HTML, CSS, och SQL integreras tillsammans med ett webbaserat ramverk.
 • Användning av verktyg och tekniker som lämpar sig för utveckling av webbapplikationer, tex UNIX/Linux, installation på extern webbserver, ssh, ftp/sftp, databasklienter såsom PHPMyAdmin, MySQL Workbench och kommandoklienter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för utveckling med objektorienterad programmering och databaser i webbmiljö, genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.

Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa de objektorienterade programmeringsparadigmen genom praktiska övningar och projekt.
 • självständigt, utefter en specifikation, kunna utveckla och driftsätta en webbapplikation där objektorienterad programmering i ramverk tillsammans med databaser har en central roll.
 • kunna hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling av databasdrivna webbapplikationer i ett ramverk för webbutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • översiktligt förstå, kunna förklara samt argumentera kring objektorienterad programmering i ett webbaserat ramverk.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Läromaterial består av artiklar och webbresurser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Läromaterial består av artiklar och webbresurser.

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker i sal (campusstudenter) och via forum och chatt (distansstudenter).
Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt och/eller i grupp. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning. Kursen avslutas med ett examinationsmoment/projekt. I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1915 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1925 Inlämningsuppgift 3 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.