MT1536 Grundläggande maskinelement för tekniker

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

I kursen ska studenten skaffa sig kunskaper om maskinelements verkningssätt samt grundläggande dimensionering av dessa. Avsikten är att komplettera de grundläggande kurserna i mekanik och hållfasthetslära.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att 3,5 hp från kursen Grundläggande mekanik för tekniker (7,5 hp) är avklarade samt Genomgången kurs Grundläggande hållfasthetslära för tekniker, 7,5 hp.

Innehåll

Vanligt förekommande maskinelement behandlas i kursen, såsom skruvförband, krymp- och pressförband, axelkopplingar, lager, fjädrar samt bromsar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
· Visa insikt i hur man använder olika typer av dimensioneringskriterier för maskinelement i enklare mekaniska konstruktioner.
· Kunna redogöra för olika maskinelement och deras funktion.
· Översiktligt kunna visa förståelse för hur man strukturerar arbetet när man ställer upp och löser mekaniska problem.
Färdighet och förmåga
· Kunna välja passande maskinelement som skall ingå i en teknisk anordning.
· Kunna genomföra grundläggande dimensionering av ett urval av maskinelement.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
· Kunna analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar.
· Visa förmåga att klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson, Frank. Maskinelement. Liber, senaste upplagan. ISBN:978-91-47-01818-5.
Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson, Frank. Maskinelement. Liber, senaste upplagan. ISBN:978-91-47-01818-5.
Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Studierna bedrivs som självstudier med hjälp av ett rikt material bestående av kurslitteratur och förinspelade föreläsningar/övningar. Studenterna har regelbundet kontakt med handledaren via lärplattform, e-post och schemalagda möten där handledaren (online) kan svara på frågor och hjälpa studenterna. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgifter 3.5 G-U
1915 Salstentamen 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.