MA1439 Matematik 1 för produktutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp, färdigheter och metoder som är grundläggande förutsättningar för tekniska beräkningar i produktutvecklarens yrkesverksamhet. Syftet med kursen är även att studenten skall utarbeta en grund för fortsatta studier i teknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 45 till 2020 vecka 03
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• Räta linjens ekvation
• Linjära ekvationssystem
• Polynom
• Andragradsekvationer
• Andragradsfunktioner
• Exponentialfunktioner och logaritmer
• Statistik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • utföra omskrivningar av formler och ekvationer genom användning av t.ex. kvadreringsreglerna, konjugatregeln och faktorisering.


Färdigheter och förmågor
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • förstå, ställa upp och tillämpa räta linjens ekvation och egenskaper i olika linjära modeller.
 • ställa upp och, grafiskt såväl som algebraiskt, lösa linjära ekvationssystem för att lösa olika omvärldsrelaterade problemställningar.
 • ställa upp, lösa och tolka ekvationer av andra graden i tillämpade problemställningar.
 • förklara vad som kännetecknar en funktion/funktionsgraf samt kunna ställa/rita upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner och funktionsgrafer, såsom andragrads- och exponentialfunktioner/grafer, som modeller för verkliga förlopp.
 • tolka och använda logaritmer och potenser med reella exponenter samt kunna tillämpa dessa vid problemlösning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • med omdöme använda/ tolka olika statistiska mått och metoder för att beskriva/förstå egenskaper i ett datamaterial.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alfredsson m.fl. (2011). Matematik 5000 2c. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 978-91-27-42253-7.
Alphonce, R.. m.fl. (2012). Formler och Tabeller från Natur och Kultur (2a upplagan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 978-91-27-42245-2.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alfredsson m.fl. (2011). Matematik 5000 2c. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 978-91-27-42253-7.
Alphonce, R.. m.fl. (2012). Formler och Tabeller från Natur och Kultur (2a upplagan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 978-91-27-42245-2.

Lärande och undervisning

Kursen ges som en distanskurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, veckotester och en inlämningsuppgift. Föreläsningarna ämnar att förbereda studenten inför litteraturstudierna genom att introducera olika begrepp och metoder inom kursens innehåll. Övningarna är ett forum där studenten tillsammans med läraren och andra studenter har fördjupade diskussioner kring enskilda problemställningar inom kursens innehåll. Övningarna är ett komplement till det problemlösningsarbete som studenten förväntas utöva utom den lärarledda undervisningen. Varje vecka löser studenten ett test som tar upp delar av veckans lärandemål. Testresultaten ger studenten återkoppling på huruvida studenten nått upp till veckans mål. Genom inlämningsuppgiften tränas och examineras studenten på ett urval av kursens lärandemål. En viktig del av inlämningsuppgiften är den återkoppling studenten får på sin redovisningsförmåga. Under kursen används även lärplattformen It’s learning som ett lärverktyg. Alla inspelade föreläsningar och övningar, liksom föreläsningsanteckningar läggs upp på plattformen. Där finns även möjlighet att interagera med andra studenter via diskussionsforum. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Linda Mattsson
Kursansvarig
 1. Linda Mattsson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 6 A-F
1320 Inlämningsuppgift 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.