ME1568 Grunder i digital bildproduktion

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om visuellt berättande, dess historia och nutid och göra kopplingar mellan analoga och digitala uttryck.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2021 vecka 44 till 2022 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlshamn
 • Huvudområde: Medieteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
  alternativt
  Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej).

Innehåll

I kursen undersöker studenten kunskapsbyggande i förhållande till kurslitteraturen genom att pröva begrepp och förhållningssätt i handling. Kursen introducerar central terminologi inom huvudområdets kunskapssyn och kunskapsutveckling. Kursen behandlar även begrepp och terminologier inom digital bildproduktion, visuell kommunikation och designmetoder.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • I generella termer kunna beskriva begrepp och terminologier inom digital bildproduktion som tagits upp under kursen samt visa förmåga att dokumentera och resonera kring dokumentationens betydelse.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Grundläggande kunna arbeta med teorier och metoder inom visuellt berättande och pröva dessa i handling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna redogöra för sin egen kunskapsutveckling och kunskapssyn med hjälp av centrala begrepp från kurslitteraturen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Bestley, R., Noble, I., (2016), Visual Research, An Introduction to Research Methods in Graphic Design, Bloomsbury Academic, ISBN 9781474232906.

Referenslitteratur
Bennett, A., (2006), Design Studies, Theory and Research in Graphic Design., Princeton Architectural Press, ISBN 9781568985862. Tillgänglig via Ebrary.

Bergström, B. (2016). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur. (10., [uppdaterade och utök.] uppl.) Stockholm: Carlsson, ISBN 9789173317665. Även andra upplagor fungerar att använda på kursen.

Johansson, K., Lundberg, P. & Ryberg, R. (2006). Grafisk kokbok 3.0: guiden till grafisk produktion. (3., rev. uppl.) Malmö: Arena i samarbete med Kapero grafisk utveckling, ISBN 9789178432240.


Kurskompendium
Kurskompendietexter tillkommer och kommer finnas tillgängliga via kurssidan Itslearning, samt finns även på högskolans bibliotek.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Bestley, R., Noble, I., (2016), Visual Research, An Introduction to Research Methods in Graphic Design, Bloomsbury Academic, ISBN 9781474232906.

Referenslitteratur
Bennett, A., (2006), Design Studies, Theory and Research in Graphic Design., Princeton Architectural Press, ISBN 9781568985862. Tillgänglig via Ebrary.

Bergström, B. (2016). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur. (10., [uppdaterade och utök.] uppl.) Stockholm: Carlsson, ISBN 9789173317665. Även andra upplagor fungerar att använda på kursen.

Johansson, K., Lundberg, P. & Ryberg, R. (2006). Grafisk kokbok 3.0: guiden till grafisk produktion. (3., rev. uppl.) Malmö: Arena i samarbete med Kapero grafisk utveckling, ISBN 9789178432240.


Kurskompendium
Kurskompendietexter tillkommer och kommer finnas tillgängliga via kurssidan Itslearning, samt finns även på högskolans bibliotek.

Lärande och undervisning

Begrepp och terminologier introduceras i föreläsningar och workshops.
Studenterna arbetar parvis i undersökningar med stöd av kontinuerlig handledning. Undersökningarna ska pröva kursinnehållet i handling. Kursinnehållet behandlas även löpande vid seminarier och genom inlämningar av texter och andra gestaltningar.
Studentens undersökningar examineras individuellt vid ett avslutande seminarium.

Lärare

Examinator
 1. Andrea Nordwall
Kursansvarig
 1. Minnamari Helmisaari

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Undersökning 15 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.