PA2550 Seminarier i Programvaruteknik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med den här kursen är att erbjuda en introduktion och en överblick av området programvaruteknik, insikt om samtida forskning inom programvaruteknik, och praktisk övning i grundläggande färdigheter inom programvaruteknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser omfattande minst 120 hp varav minst 90 hp vara inom följande områden: Programvaruteknik, Datavetenskap, eller Datalogi. Minst 30 hp ska vara inom ett eller flera av följande områden: Programmering, Objektorienterad systemutveckling, Programvarudesign, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Realtidssystem, Operativsystem. Dessutom krävs en avklarad kurs på minst 7.5 hp inom Grundläggande Programvaruteknik (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp.

Innehåll

Kursen ger en introduktion och en överblick av området programvaruteknik, insikt om samtida forskning inom programvaruteknik, och praktisk övning i grundläggande färdigheter inom programvaruteknik. Kursen genomförs som dels en seminarieserie och dels övningar i labsal.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
- Översiktligt kunna redogöra för vad som innefattas i begreppet programvaruteknik, t.ex. med SWEBOK som utgångspunkt.
- Översiktligt kunna redogöra för modern forskning inom programvaruteknik.
- Översiktligt kunna resonera kring forskningsmetodiker lämpliga för forskning inom programvaruteknik.
- Översiktligt kunna redogöra för och resonera om olika utvecklingsprocesser, samt deras styrkor och svagheter.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
- Självständigt kunna skapa enklare program i valfritt programspråk.
- Självständigt kunna planera och genomföra testning av enklare program.
- Självständigt kunna skapa en design för ett enklare program, och ingående resonera kring användande av design patterns.
- I grupp kunna planera och sätta upp en enklare databas och skapa ett program som använder sig av databasen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
- I grupp kunna resonera om en given design och identifiera förbättringspotential

Kurslitteratur och övriga läromedel

I. Sommerville, Software Engineering, 10th Edition, Pearson, 2015.

Kurslitteratur och övriga läromedel

I. Sommerville, Software Engineering, 10th Edition, Pearson, 2015.

Lärande och undervisning

Kursen genomförs som dels en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare och dels praktiska övningar i labsal. Redovisning av laborationer sker kontinuerligt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Deepika Badampudi
Kursansvarig
 1. Deepika Badampudi

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Rapporter 2 G-U
1720 Laborationer 5.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.