IY1420 Ekonometri

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att den studerande skall få kunskaper och övning i att formulera ekonometriska modeller i syfte att analysera samband mellan ekonomiska variabler, samt förstå hur ekonometriska modeller kan användas
i ekonomisk planeringsverksamhet. Syftet är också att studenterna ska kunna tillämpa lämpliga ekonometriska modeller samt kunna tolka resultaten av dessa, och få förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa
resultat av genomförda undersökningar.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 44 till 2023 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Mikroekonomi och strategi 6 hp samt Företag och organisation 6 hp.

Innehåll

Kursen täcker grundläggande verktyg för estimering, inferens och prediktion. Studenterna skaffar sig kunskap och färdigheter att analysera ekonomiska samband med hjälp av ekonomisk teori och data samt ekonometrisk mjukvara. Kursen är inriktad mot regressionsanalys och innehåller moment som bland annat skattning, hypotesprövning och prediktion, problem och åtgärder vid autokorrelation, heteroskedasticitet, kolinjäritet samt specifikationsproblem och behandling av diskreta variabler
i regressionsmodeller. Tillika behandlar kursen skillnader mellan korrelation och kausalitet.

Enkla och multipla linjöra regressionsmodellen gås igenom. Minsta kvadratmetoden och dess egenskaper presenteras. Statistisk hypotesprövning och inferens förklaras. Begränsningar av den ordinära minsta kvadratmetoden i fall med multikollinearitet, heterskedasticitet och autokorrelation gås igenom. Den binära logit- och probitmodellen samtgrundläggande paneldataanalys presenteras.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • förklara ekonometrins roll i ekonomisk analys och förklara grundläggande ekonometriska begrepp
 • redogöra för de antaganden som görs i den linjära regressionsmodellen
 • redogöra för hur man undersöker om de antaganden som görs i den linjära regressionsmodellen är uppfyllda
 • redogöra för vilka åtgärder man vidtar för att se till att antagandena i den linjära regressionsmodellen uppfylls
 • kunna förstå skillnaden mellan olika typer av ekonomiska data och konsekvenser för val av ekonometrisk modell
 • kunna förklara hypotestest och diskutera olika modellspecifikationer och dess resultat

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • självständigt använda grundläggande ekonometriska metoder för analys av ekonomiska data och hypotesprövning
 • specificera ekonometriska modeller baserad på ekonomisk teori
 • tolka skattade koefficienter från skattningsresultat
 • tillämpa enkel och multipel regression för att skatta ekonomiska parametrar och tolka dessa
 • tillämpa ekonometriska metoder och presentera resultaten på ett strukturerat och språkligt korrekt sätt
 • självständigt applicera metoder för att tillse att antaganden i den linjära regressionsmodellen är uppfyllda
 • kunskaper i att använda statiskprogram


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • redogöra för och kritiskt diskutera ekonometrisk teori och metod samt metodtillämpning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Gujarati, Damodar Basic Econometrics, Latest edition.

Referenslitteratur
Kennedy, T A Guide to Econometrics, latest edition

Övriga lärresurser
Kenne

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Gujarati, Damodar Basic Econometrics, Latest edition.

Referenslitteratur
Kennedy, T A Guide to Econometrics, latest edition

Övriga lärresurser
Kenne

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Enkel regression 1 G-U
1720 Multipel regression, tolkning och diagnostik 1 G-U
1730 Ekonometri 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.