IY1424 Ledarskap och projektverksamhet

Programkurs, 4 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskap, förståelse, färdighet, förmåga och förhållningssätt inom ledarskap och projektverksamhet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Ledarskap och projektledning
Ledarskap och projektorganisation
Ledarskap och projekt i relation till gruppdynamik
Ledarskap, projekt, makt, motivation, kommunikation och genus
Ledarskap, etik, moral och värdegrund
Ledarskap i förändring
Framtidens ledarskap och projektledarskap

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • Kunna definiera och redogöra för modeller för ledarskap och projektledning
 • Kunna definiera och redogöra för ledarskap inom en projektorganisation
 • Kunna definiera och redogöra för ledarskap och projekt i relation till gruppdynamik
 • Kunna definiera och redogöra för ledarskap och projekt i relation till makt, motivation, kommunikation och genus
 • Kunna definiera och redogöra för ledarskap i relation till etik, moral och värdegrund
 • Kunna definiera och redogöra för ledarskap i förändring
 • Kunna definiera och redogöra för framtidens ledarskap
 • Kunna analysera frågeställningar kring ledarskap och projektverksamhet

Färdigheter och förmåga
Efter kursen ska studenten:
 • Kunna reflektera, analysera och diskutera utifrån kursens teman kring ledarskap och projektverksamhet
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera vetenskapliga begrepp inom ledarskap och projektverksamhet
 • Visa färdighet och förmåga att tillämpa vetenskapligt referenssystem i skriftligt arbete
 • Kunna lösa uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
EFter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna värdera och förhålla sig vetenskapligt i utövandet av reflektion och analys av ledarskap och projektverksamhet
 • Kunna värdera och diskutera kring etik, moral och värdegrund i relation till ledarskap och projekt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Blomquist, C. & Röding, P. Ledarskap. Personen. Relationen. Samtalet. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan
Rocciardi, M. Schaller, J. Projektpsykologi ? En introduktion. Studentlitteratur. Senaste upplagan

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Blomquist, C. & Röding, P. Ledarskap. Personen. Relationen. Samtalet. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan
Rocciardi, M. Schaller, J. Projektpsykologi ? En introduktion. Studentlitteratur. Senaste upplagan

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner och gruppaktiviteter enligt lärarens anvisningar. Arbetssätten bygger på en grundsyn som förutsätter att den studerande är aktiv både individuellt och som deltagande i grupp. Den pedagogiska grundtanken stödjer individens ansvarstagande för sin kunskapsutveckling och självständighet.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Tentamen 4 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×