SL2542 Hållbara energisystem - grundkurs

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen ska utveckla studentens kunskap om och förståelse för dagens energisystem i Sverige och globalt samt hur de kan ställas om till hållbara energisystem.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Hållbarhetsgrunder, 6 hp samt genomgångna kurser Termodynamik, 6 hp och Materiallära, 6 hp.

Innehåll

Kursen ger kunskaper om:
• Globala hållbarhetsutmaningar, policies och målsättningar som omgärdar energisektorns utvecklingsmöjligheter.
• Jordens energibalans och energianvändning.
• Utvinning av energi genom: solenergi, vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, geotermisk värme och biomassa.
• Energilagring och dess roll i energisystemen.
• Materialflöden vid energianvändning.
• Hållbarhetsanalys och hållbarhetsomställlning av energi- och materialflöden.
• Energieffektivisering.
• Åtgärder för att kompensera för energirelaterad hållbarhetspåverkan (koldioxidinfångning, landskapsreparering, etc.).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna övergripande beskriva globala hållbarhetsutmaningar, policies och målsättningar som omgärdar energisektorns utvecklingsmöjligheter.
• kunna övergripande beskriva jordens energibalans och dagens energianvändning.
• kunna övergripande förklara systemen för utvinning och lagring av energi.
• kunna övergripande förklara energieffektiviseringens roll i omställningen till hållbara energisystem.
• kunna övergripande förklara kompensationsåtgärder (koldioxidinfångning, etc.).
Färdighet och förmåga
• kunna göra en övergripande analys av energi- och materialflöden ur ett hållbarhetsperspektiv.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna i generella termer argumentera kring för- och nackdelar med olika energisystem.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Stattin, E. et al. 2014. Energi. möjligheter och dilemman. 4:e upplagan. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). ISBN: 978-91-7082-840-9.
Kompletterande material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Stattin, E. et al. 2014. Energi. möjligheter och dilemman. 4:e upplagan. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungl. Vetenskapsakademien (KVA). ISBN: 978-91-7082-840-9.
Kompletterande material.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, workshops och fältstudier. Ett lärarhandlett projekt i slutet av kursen ger studenterna möjlighet att applicera teoretiska kunskaper i praktiken samt att träna på muntlig och skriftlig redovisning. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Salstentamen 4 A-F
1915 Projektuppgift 2 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.