FM1479 Introduktion till fysisk planering

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att introducera planering som disciplin, profession och samhällelig funktion. I kursen introduceras grundläggande arbetssätt i planeringen samt metoder och verktyg som används vid gestaltning. Grundläggande begrepp i planeringen som allmänintresse och medborgardeltagande introduceras och problematiseras, liksom politiska mål som styr planeringen, till exempel hållbarhet och jämställdhet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 och 1a2 eller Matematik C och Samhällskunskap A.

Innehåll

Kursen ger studenterna en introduktion i planering av den fysiska miljön och introducerar metoder för inventering och analys av fysiska förutsättningar på platsen. Kursen behandlar stadsmiljö utifrån fysiska aspekter som rum, skala och arkitektonisk utformning samt samspelet mellan gata, bebyggelse och stadsrum. Kursen ger även en grundläggande kunskap om digitala verktyg.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • ha grundläggande kunskap om centrala planerings- och stadsbyggnadsbegrepp
 • på ett grundläggande sätt förstå de fysiska sambanden mellan enskilda byggnader, den byggda miljön, människan och det omgivande landskapet

Färdighet och förmåga
• ha uppnått en grundläggande förmåga att omvandla idé till förslag
• kunna göra en grundläggande stadsrumsanalys
• kunna på ett grundläggande sätt tillämpa olika gestaltnings- och visualiseringsverktyg såsom skiss, illustration, modell, digital ritning och bildbehandling
• ha uppnått en grundläggande förmåga att omvandla idé till förslag
• kunna presentera olika förslag genom muntliga presentationer tillsammans med planscher eller bildspel
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera för- och nackdelar med olika alternativ på såväl stadsdels- som kvartersnivå
• kunna reflektera över konsekvenser av olika planeringsförslag

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M., Nyström, S. (senaste upplagan) Arkitektens handbok. Studentlitteratur
Thurén, T. (senaste upplagan) Vetenskapsteori för nybörjare. Studentlitteratur
Utdelat material tillkommer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M., Nyström, S. (senaste upplagan) Arkitektens handbok. Studentlitteratur
Thurén, T. (senaste upplagan) Vetenskapsteori för nybörjare. Studentlitteratur
Utdelat material tillkommer.

Lärande och undervisning

I kursen introduceras planering i teori och praktik genom föreläsningar, seminarier samt handledning enskilt och i grupp.
I övningar synliggörs den process som leder från idé till förslag och tränas förmågan att presentera resultat genom muntliga presentationer, planscher och bildspel.

Lärare

Examinator
 1. Patric Karlsson
Kursansvarig
 1. Patric Karlsson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×