MT1529 Hållfasthetslära fortsättningskurs

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i hållfasthetslära. Studenten ska även uppöva förmågan att analysera strukturer med datorbaserade beräkningsmetoder (t.ex. FEM). Stor vikt ligger på förmågan att analysera sina resultat och bedöma relevans och rimlighet. Studenten ska svara på frågorna ”Är min datorbaserade modell korrekt?”, ”Ger den rimliga resultat?” Efter verifiering med analytiska beräkningar ska en ev. avvikelse analyseras.
Kursen syfte är att studenten på ett ingenjörsmässigt sätt ska kunna göra hållfasthetsanalyser samt vara väl förberedd för högre utbildningar inom hållfasthetslära.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2022 vecka 35 till 2023 vecka 02
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Hållfasthetslära grundkurs, 6 hp.

Innehåll

 • Elastiska linjens ekvation.
 • Statiskt obestämda balkar.
 • Fleraxliga spännings- och töjningstillstånd.
 • Plan spänning och plan töjning.
 • Huvudspänningar.
 • Hooks generella lag.
 • Flytvillkor och flytlagar, von Mises och Trescas.
 • Töjningsenergi.
 • Högcykelutmattning.
 • Lågcykelutmattning.
 • Svetsförband.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • med hjälp av elastiska linjens ekvation ta fram stödkrafter/moment samt utböjningsform för statiska obestämda balkar.
 • identifiera fleraxliga spännings- och töjningstillstånd.
 • bestämma huvudspänningar och huvudspänningsriktningar för plana spänningstillstånd.
 • kunna tillämpa konstitutiva ekvationer för linjärt elastiska och isotropa material.
 • förstå och tillämpa flytvillkor på ett givet spänningstillsånd.
 • för en given belastning kunna bestämma den upptagna töjningsenerigin för system av balkar.
 • med enerigmetoder kunna bestämma spänningar och deformationer vid stötlaster på system av balkar.
 • förutse livslängden vid lågcykel- reskpektive högcykelutmattning.
 • kunna förstå en svets hållfasthet samt kunnna dimensionera en svets för en given belastning.
 • kunna använda ett Finita element program för att lösa enklare linjära statiska anlyser.

Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa kursens teorier på verkliga konstruktioner.
 • med datorbaserade beräkningsmetoder och verktyg (t.ex. Finita elementmetoden, Matlab, Excel) utföra samt anlysera hållfasthetstekniska anlyser.
 • kunna skriva en hållfasthetsteknisk rapport.
 • kunna presentera ett hållfasthetstekniska arbete samt diskutera hållfasthetstekniska anlyser i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • som maskiningenjör kunna bedöma resultats rimlighet och en hållfasthetsteknisk modells begränsningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Teknisk hållfasthetslära Tore Dahlberg Studentlitteratur AB ISBN 9789144019208
? Formler och Tabeller för Mekanisk konstruktion. Karl Björk. Beställs från Karl Björks förlag HB
www.bjorksforlag.se eller ev. av handledaren.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Teknisk hållfasthetslära Tore Dahlberg Studentlitteratur AB ISBN 9789144019208
? Formler och Tabeller för Mekanisk konstruktion. Karl Björk. Beställs från Karl Björks förlag HB
www.bjorksforlag.se eller ev. av handledaren.

Lärande och undervisning

Kursen är uppbyggd i kunskapsblock som innehåller teori, inlämningsuppgift med rapportskrivning samt presentation. Inlämningsuppgifterna utföres i grupp.
Det finns ett omfattande material med övningsuppgifter för eget arbete.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgifter 4 G-U
1820 Salstentamen 1 1 A-F
1830 Salstentamen 2 1 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×