IY2584 Strategi och affärsutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge förståelse för olika teoretiska ansatser av ett företags val av strategi och vad som påverkar detta. Kursen behandlar även olika modeller och teorier för att analysera ett företags brister i affärsmodeller samt förändringsarbete för att maximera värdet på bolaget beroende på typ av företag och marknad.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 22
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser i Mikroekonomi och strategi 6 hp, Företag och organisation 6 hp, Industriell
  marknadsföring- Teori och praktik 6 hp och Finansiell ekonomi 6 hp.

Innehåll

Kursen behandlar olika teoretiska skolor inom strategifältet för att ge en övergripande bild av ämnet. Kursen behandlar även hur modeller och teorier ifrån finansiell ekonomi och industriell organisation kan användas för att analysera ett företags strategiska beslutsfattande.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra de olika strategiskolorna
 • kunna redogöra för hur teorier ifrån finansiell ekonomi och industriell ekonomi kompletterar strategifältet
 • kunna förstå skillnaden mellan strategiskt, taktiskt och operativt beslutsfattande och hur de påverkar varandra
 • kunna redogöra för den dynamiska påverkan konkurrenters agerande har på ett företags strategiska möjligheter
 • förstå skillnaden mellan first-mover och second-mover advantage och förstå förutsättningarna för när de uppstår

Färdighet och förmåga
 • kunna genomföra en nulägesanalys och föreslå relevanta förändringsåtgärder för att öka ett företags värde
 • kunna utveckla ett företags strategiska positionering på en marknad
 • kunna analysera pris- och produktkonkurrens
 • kunna tillämpa optionsspel och förstå de bakomliggande teoretiska grunderna
 • kunna genomföra en industrianalys
 • använda kalkylprogram för att genomföra de beräkningar som kursen behandlar
 • skriva akademiska rapporter baserat på kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera ett företags valda strategiska positionering och kunna argumentera dess för och nackdelar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Basenko, David, Dranove, David, Schanley, Mark (senaste upplagan). Economics of strategy. John Wiley and Sons. International student edition
Stmit, Han T. J., Trigeorgis, Lenos (Senaste upplagan). Strategic investment analysis: real options and games. Princeton University Press
Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce, Lampel, Joseph (senaste upplagan). Strategy safary - A guided tour through the wilds of strategic management. The Free Press.
Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Basenko, David, Dranove, David, Schanley, Mark (senaste upplagan). Economics of strategy. John Wiley and Sons. International student edition
Stmit, Han T. J., Trigeorgis, Lenos (Senaste upplagan). Strategic investment analysis: real options and games. Princeton University Press
Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce, Lampel, Joseph (senaste upplagan). Strategy safary - A guided tour through the wilds of strategic management. The Free Press.
Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Optionsanalys 1.5 G-U
1815 Strategisk interaktion 1.5 G-U
1825 Optionsspel 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.