MT1551 Teknisk introduktionskurs i Maskinteknik

Programkurs, 8 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet är att studenten på en grundläggande nivå ska skapa sig en inblick i olika aspekter av ingenjörens yrkesroll, samt skaffa sig kunskaper och färdigheter gällande ingenjörsmässiga arbetsmetoder såsom beräkningsmetoder, projektmetodik, personlig ledning och presentationsteknik. Studenten ska träna sin förmåga att kommunicera tekniskt innehåll skriftligen och muntligen på ett vetenskapligt sätt, samt formulera en problemställning, söka, samla och värdera relevant information. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete för att förankra ämnesområdets teori, samt att förbereda studenten på att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling för utbildningen tillgängliga laboratorier.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

Innehåll

• Ingenjörens yrkesroll
• Orientering om ett urval kärnämnen, inblick i deras vetenskapliga grund och betydelse för ingenjörsarbete
• Miljökännedom genom industribesök
• Ritningsläsning och enkel mätteknik
• Säkerhetsaspekter och olycksrisker vid arbete i maskinteknisk verkstad och laboratorium
• Handhavande av ett urval handverktyg och bearbetningsmaskiner
• Utformning, tillverkning och provning av sammansatt konstruktion
• Produktanalys med fokus på funktion, dimensionering, tillverkning och affärsmässighet
• Sökning, hantering och granskning av information
• Presentationsteknik
• Personlig ledning och att arbeta i grupp
• Vetenskapligt skrivande och tekniska rapporter
• Reflektion och värdering av genomfört arbete
• Certifiering av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt till maskinsäkerhet och arbetsmiljöfrågor

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna visa förståelse för hur utbildningens kärnämnen används i yrkeslivet samt visa en inblick i ämnets vetenskapliga grund.
• kunna visa insikt i vidden av olika aspekter som berör produktutveckling och ingenjörsarbete.
• kunna visa förståelse för kopplingen mellan ritning och tillverkning.
• kunna visa tillräcklig kunskap och förståelse för säkerhetsaspekter och skyddsarbete gällande verkstadsmiljö för att på ett säkert sätt självständigt kunna arbeta med handverktyg och enklare bearbetningsmaskiner i under utbildningen tillgänglig maskinteknisk verkstad och laboratorium.
• kunna visa kunskap om hur man hanterar ett urval handverktyg och vanligt förekommande verktygsmaskiner för att tillverka en enkel detalj.
• kunna visa grundläggande förståelse för nyttan av ett strukturerat arbetssätt vid problemlösning och vikten av att korrekt dokumentera och kommunicera genomfört arbete.
• kunna visa grundläggande kunskaper i informationssökning och informationshantering.
• kunna visa grundläggande kunskap om presentationsteknik.
• kunna visa kunskap om vad som kännetecknar vetenskapligt förhållningssätt.

Färdighet och förmåga

• kunna visa grundläggande färdigheter i verkstadsteknisk mätteknik.
• kunna visa grundläggande färdighet i att omsätta ett ritningsunderlag till en enkel produkt.
• kunna visa förmåga att på ett säkert sätt arbeta i under utbildningen tillgänglig maskinteknisk verkstad och laboratorium.
• kunna planera och med adekvata metoder genomföra sitt arbete inom givna ramar.
• kunna skriftligen och muntligen, enskilt och i grupp, redovisa erhållna resultat, samt redogöra för slutsatser och argument som ligger till grund för arbetet.
• kunna visa färdighet att genomföra enklare konstruktion, dimensionering och funktionsanalys.
• kunna visa förmåga att genomföra enklare uppskattning av affärsmässiga aspekter av en produkt.
• kunna tillämpa grundläggande metoder för presentationsteknik och ge konstruktiv kritik på andras presentationer.
• kunna skriva refererande text, tillämpa grundläggande skrivregler, använda och referera källor.
• kunna planera, disponera, skriva och kritiskt granska teknisk rapport baserad på vetenskaplig grund.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• på ett elementärt sätt ha diskuterat kring vilken ingenjörens roll är i förhållande till det omgivande samhället, samt vilken påverkan en ingenjörs arbete har på dess utveckling.
• ha reflekterat över sitt egna lärande, förmåga att arbeta i grupp och förberedelser för sin framtida yrkesroll.
• ha påvisat ett accepterat förhållningssätt till maskinsäkerhet och arbetsmiljöfrågor.
• ha visat förmåga att bedöma tillförlitligheten hos olika källor, samt ett källkritiskt förhållningssätt.
• visat förmåga och färdighet att följa normer och regler för akademisk hederlighet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Walla, E (2011). Presentationsteknik och retorik ? för ingenjörer och tekniker. Stockholm: Liber. ISBN: 9789144068138
Åkesson Nilsson, G (senaste upplagan) Rapportskrivning för ingenjörer -Introduktion. Se Skrivguiden.se [Elektronisk resurs] http://skrivguiden.se
Referenslitteratur:
Wickert, J. & Lewis, K. An Introduction to Mechanical Engineering. (2013). ISBN-13: 978-1-111-57682-0, eller senare upplaga.
Walla, E (2004) Så skriver du bättre tekniska rapporter. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144019130
Grimvall, G. Ingenjörens verktyg. (2007). ISBN-13: 9789144040622.
Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753, eller senare upplaga.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Walla, E (2011). Presentationsteknik och retorik ? för ingenjörer och tekniker. Stockholm: Liber. ISBN: 9789144068138
Åkesson Nilsson, G (senaste upplagan) Rapportskrivning för ingenjörer -Introduktion. Se Skrivguiden.se [Elektronisk resurs] http://skrivguiden.se
Referenslitteratur:
Wickert, J. & Lewis, K. An Introduction to Mechanical Engineering. (2013). ISBN-13: 978-1-111-57682-0, eller senare upplaga.
Walla, E (2004) Så skriver du bättre tekniska rapporter. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144019130
Grimvall, G. Ingenjörens verktyg. (2007). ISBN-13: 9789144040622.
Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753, eller senare upplaga.

Lärande och undervisning

I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, projektarbete i grupp, praktiska moment i verkstadsmiljö, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, samt seminarier. Studenterna redovisar under kursen sina kunskaper och färdigheter både individuellt och i grupp, samt reflekterar kring sitt lärande och ingenjörens yrkesroll. Obligatorisk närvaro gäller för ett flertal kursmoment. Varje examinationsmoment består av flera delmoment enligt särskild information vid kursstart.

Lärare

Examinator
 1. Ansel Berghuvud
Kursansvarig
 1. Ansel Berghuvud

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×