DV1612 JavaScript-baserade webbramverk

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen lär ut programmering för klienter i webbläsaren med ett stort fokus på användbarhet och användarupplevelse samt tekniker för automatiserad testning, byggsystem och flöde för kontinuerlig integration av programvaran. Studenten förväntas ingående redogöra för val av tekniker genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser eller moment från kurser i programmering och webbteknologier omfattande 22,5 hp samt genomgången kurs Webbapplikationer för mobila enheter, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
• Ramverksbaserade serverlösning, backend med JavaScript.
• Ramverksbaserad frontend med JavaScript.
• Kopplingar mot databaser av SQL och NoSQL.
• Testdriven utveckling och tekniker för enhets-, funktions- och systemtestning.
• Automatiserad integration och testning av programvara.
• Driftsättning och innebörden av devops.
• Relaterade verktyg och tekniker.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ingående redogöra för webbutveckling baserat på de tekniker som omfattas genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt
• kunna visa goda kunskaper i att använda valda tekniker genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.
Färdighet och förmåga
• utifrån en specifikation kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på flera tjänster och applikationer som samverkar i en större lösning.
• ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling, test och driftsättningar av molnbaserade lösningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• via redovisningstexter kunna visa god förmåga att reflektera över kodstruktur i ramverk och perspektivet fullstack.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material tillhandahålls av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material tillhandahålls av institutionen.

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt. Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information. Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning. Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en applikation utvecklas och driftsättas enligt en specifikation. Studenten använder byggstenar från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt. I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1915 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1925 Inlämningsuppgift 3 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.