IY2596 Forskningsmetodik i industriell ekonomi

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att ge studenter kunskaper om vetenskapsteorier och forskningsmetodik för både kvalitativa och kvantitativa studier inom industriell ekonomi. I detta ingår att formulera forskningsproblem, behandla urval och utformning av forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter genomgången kurs, ha förvärvat kunskap om hur man genomför och rapporterar en vetenskaplig studie.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Högskoleingenjörsexamen om 180 hp inom teknik inklusive ett självständigt arbete om 7,5 hp, 15 hp matematik/tillämpad matematik på grundnivå/avancerad nivå, 5 hp industriell ekonomi och organisation, företagsekonomi eller motsvarande, Engelska B samt 2 års arbetslivserfarenhet.

Innehåll

Kursen omfattar formulering av forskningsproblem och frågor som är grundade i tidigare forskning. Kursen omfattar även tillämpning av och motivering av forskningsstrategier och vetenskaplig induktion/deduktion och synteser som omsluter såväl kvantitativa metoder som kvalitativa metoder.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • Ha generell kunskap om forskningsdesign i naturalism, positivism och pragmatistiska paradigmer och deras underliggande filosofiska betydelser som är tillämpliga inom industriell ekonomi och management.
 • Ha teoretisk och praktisk kunskap om hur man planerar, bedriver, analyserar och presenterar kvalitativ och kvantitativ forskning inom industriell ekonomi och management.
 • Ha kunskap om forskningsmetoder och etik.

Färdighet och förmåga
 • Kunna analysera och diskutera förhållandet mellan filosofi, vetenskapsteori och olika vetenskapliga paradigmer.
 • Kunna analysera och diskutera grunden för forskningsdesign i de naturalistiska och positivistiska forskningsparadigmerna samt deras fördelar och nackdelar
 • Kunna kritiskt bedöma olika forskningsdesigner och metoder samt analysera styrkor och svagheter samt problematisera deras tillämplighet
 • Kunna identifiera och definiera problem relaterade till insamling av data och förbereda test av hypoteser
 • Kunna analysera insamlad data med adekvata statistiska metoder
 • Kunna genomföra statistisk dataanalys och test av hypoteser med statistikprogramvara
 • Kunna presentera forskningsmetodik på ett vetenskapligt lämpligt sätt
 • Känna till grunderna för analys av kvalitativa data
 • Veta hur man skriver vetenskapliga rapporter baserade på kursens innehåll
 • Veta hur man använder statistikprogramvara, för denna kursen, på ett relevant sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kunna kritiskt granska och analysera forskningsdesign i de olika forskningsparadigm och bedöma hur de kan användas i studier inom industriell ekonomi och management
 • Kunna beskriva och förklara begränsningar i tester av hypoteser och kvantitativa dataanalys

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ghuari, Peter, Gronhaug, Kjell (latest edition). Research methods in business studies. Prentice Hall
A selection of articles provided by the course instructor.
Referenslitteratur:
Pallant, J. (latest edition). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (UK).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ghuari, Peter, Gronhaug, Kjell (latest edition). Research methods in business studies. Prentice Hall
A selection of articles provided by the course instructor.
Referenslitteratur:
Pallant, J. (latest edition). SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (UK).

Lärande och undervisning

Undervisning genom online-baserade föreläsningar, seminarier eller diskussioner.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Rapport 1 1.5 G-U
1820 Rapport 2 1.5 G-U
1830 Hemtentamen 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.