OM1535 Omvårdnadens grunder

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar grundläggande kunskap om omvårdnadsprocessen, omvårdnadsteori samt kärnkompetenser.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2021 vecka 49 till 2022 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Innehåll

Huvudområdet omvårdnad
Omvårdnadsbegrepp
Omvårdnadsteorier
Omvårdnadsprocessen
Omvårdnadsproblem
Patientberättelsen
Kärnkompetenser

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna beskriva huvudområdet omvårdnad och dess koncensusbegrepp i relation till yrke och akademi
• kunna problematisera begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad
• kunna redogöra för relevanta fenomen/begrepp av betydelse för omvårdnad
• kunna redogöra för olika omvårdnadsteorier
• kunna redogöra för omvårdnadsprocessens olika delar
• kunna beskriva hälso- och sjukvårdens kärnkompetenser
Färdighet och förmåga

• kunna identifiera och formulera omvårdnadsproblem utifrån ett patientperspektiv
• utifrån patientberättelsen kunna identifiera vad hälsa betyder för den enskilda patienten
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna reflektera kring kärnkompetenserna i förhållande till sjuksköterskeprofessionen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Birkler J. (Senaste upplagan). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. Stockholm: Liber.
Dahlborg-Lyckhage, E. (Red). (Senaste upplagan). Att bli sjuksköterska ? en introduktion till yrke och ämne. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, A. (senaste upplagan). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur & Kultur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (Senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (Senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. (Senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wilkund Gustin, L., & Lindwall, L. (senaste upplagan). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (Red). (Senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Birkler J. (Senaste upplagan). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. Stockholm: Liber.
Dahlborg-Lyckhage, E. (Red). (Senaste upplagan). Att bli sjuksköterska ? en introduktion till yrke och ämne. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, A. (senaste upplagan). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur & Kultur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (Senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (Senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. (Senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wilkund Gustin, L., & Lindwall, L. (senaste upplagan). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (Red). (Senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av enskilt arbete och arbete i grupp. Lärarledda introduktions- och resursföreläsningar. Hospitering. Undervisningen sker delvis via webbaserad lärplattform.

Lärare

Examinator
 1. Markus Hjelm
Kursansvarig
 1. Lena Kransberg

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×