OM1540 Sjuksköterskans professionella utveckling

Programkurs, 30 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar sin professionella kompetens genom att omsätta teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är avklarade: Omvårdnad, fördjupning, 7,5 hp; Patofysiologi I, 7,5 hp.
  Därutöver krävs att följande kurser är genomgångna: Omvårdnad, metoder och tillämpning I, 7,5 hp; Patofysiologi II, 7,5 hp; Omvårdnad, metoder och tillämpning II, 7,5 hp.

Innehåll

VFU inom fyra olika kontexter: slutenvård, psykiatri, primärvård samt forskning och utbildningsklinik
Sjuksköterskans dokumentation
Kärnkompetenser
Kommunikation
Standardiserade bedömningsinstrument
Omvårdnadsprocessen
Läkemedelshantering
Sekretess
Undersökningar och behandling
Egenvård
Basal HLR barn

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• använda och välja standardiserade bedömningsinstrument anpassade utifrån patientens symtom
• förklara för patienten och i förekommande fall dennes närstående bakgrunden till symtom och sjukdomsyttringar med stöd i aktuell forskning eller evidensbaserad kunskap
• redogöra för relevanta lagar, förordningar, riktlinjer och anvisningar i specifika omvårdnadssituationer
Färdighet och förmåga
• medverka vid och till viss grad självständigt kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera grundläggande och specifika omvårdnadsbehov i partnerskap med patient och i de fall det är möjligt i samverkan med närstående utifrån relevant vetenskaplig kunskap
• genomföra åtgärder ordinerade och planerade av annan profession
• vara delaktiga i vårdplaneringen med hela teamet runt patienten
• inhämta relevant information för att kunna informera och undervisa om undersökningar samt medverka vid och till viss grad självständigt kunna utföra vårdtekniska moment
• göra standardiserade riskbedömningar, rapportera och delta i analyser i relation till det förebyggande arbetet mot vårdskador och vårdrelaterade infektioner
• självständigt dokumentera i enlighet med fastställda strukturer, termer och begrepp oberoende av vårdnivå, kontext och dokumentationsstöd samtliga steg i omvårdnadsprocessen i patientens journal på ett förståeligt, personcentrerat och patientsäkert sätt samt använda standardiserade metoder för säker informationsöverföring och upprätthållande av sekretess
• visa omdöme, föredöme och noggrannhet samt kommunicera och samverka med patienten och i förekommande fall dennes närstående, medarbetare och andra i teamet och vårdkedjan på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt
• hantera läkemedel efter ordination, samt informera om läkemedlens verkningsmekanismer, effekter, interaktioner, biverkningar och individuella skillnader i läkemedelsrespons på ett patientsäkert sätt utifrån de lagar och förordningar som styr läkemedelshantering i hälso- och sjukvård
• utföra basal HLR barn på träningsdocka
• planera, genomföra och utvärdera information och utbildningsinsatser i form av egenvård i dialog med personer i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa
• planera och leda utbildningsinsatser för studenters lärande kopplat till sjuksköterskeprofessionen
• välja och motivera val av olika digitala verktyg, tjänster och lösningar
• utifrån givna ramar genomföra en datainsamling och presentera forskningsresultat enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och anvisningar aktuella för kursen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• bemöta och kommunicera med kollegor, patienter och i de fall det är möjligt även med närstående med respekt för deras integritet, självbestämmande och beaktande av etiska aspekter och jämlik vård samt problematisera begreppet attityd i förhållande till bemötande och patient
• ta egna initiativ med god självkännedom om den egna lärandenivån
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens
• göra etiska reflektioner kring konsekvenser av olika digitala verktyg, tjänster och lösningar i förhållande till olika kontext
• kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder för kvalitetsutveckling samt ge förslag på kvalitetsförbättrande åtgärder

Kurslitteratur och övriga läromedel

Björvell, C. (senaste upplagan). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Braun, C.M. & Andersson C. (senaste upplagan). Patofysiologi - om hur förändringar i kroppens funktioner
påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ekwall, A. & Jansson AM. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & medicin. Lund: Studentlitteratur.
Ekstedt, M. & Flink, M. (senaste upplagan). Hemsjukvård. Stockholm: Liber.
Forsberg, A. (senaste upplagan). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur & Kultur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Hofflander, M. (senaste upplagan). Grundbok i e-hälsa. Stockholm: Liber.
Kumlien, C. & Rystedt, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Olse, LA & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelberäkning. Stockholm: Natur & Kultur.
Rikshandboken i barnhälsovård. (senaste upplagan). www.rikshandboken-bhv.se
Sandman, L. & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1: principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & Kultur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 2: sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur & Kultur.
Skärsäter, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa ? på grundläggande nivå. Lund:Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (senaste upplagan). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (Red). (senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Mini-Anne docka med juniorlungor, beställs på www.hlr.nu
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Björvell, C. (senaste upplagan). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Braun, C.M. & Andersson C. (senaste upplagan). Patofysiologi - om hur förändringar i kroppens funktioner
påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ekwall, A. & Jansson AM. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & medicin. Lund: Studentlitteratur.
Ekstedt, M. & Flink, M. (senaste upplagan). Hemsjukvård. Stockholm: Liber.
Forsberg, A. (senaste upplagan). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur & Kultur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Hofflander, M. (senaste upplagan). Grundbok i e-hälsa. Stockholm: Liber.
Kumlien, C. & Rystedt, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Olse, LA & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelberäkning. Stockholm: Natur & Kultur.
Rikshandboken i barnhälsovård. (senaste upplagan). www.rikshandboken-bhv.se
Sandman, L. & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1: principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & Kultur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 2: sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur & Kultur.
Skärsäter, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa ? på grundläggande nivå. Lund:Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (senaste upplagan). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (Red). (senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Mini-Anne docka med juniorlungor, beställs på www.hlr.nu
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av individuellt lärande och lärande i grupp. Verksamhetsförlagd utbildning. Lärandet organiseras utifrån digital lärplattform. Hospitering kan förekomma.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×