FM1486 Planeringsteori

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att introducera teoribildningar inom områdena urbana utvecklingsprocesser och planering. Särskild uppmärksamhet riktas mot att förstå de bakomliggande drivkrafter som omvandlar samhället och i sin tur påverkar hur samhället försöker styra med hjälp av planering.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 75%
 • Studietid: 2021 vecka 44 till 2021 vecka 48
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Introduktion till Fysisk planering, 15 hp och Vetenskapsteorins grunder, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen behandlar planeringsteorins historiska framväxt och utveckling i såväl internationell kontext som för svenska förhållanden. Olika planeringsdoktriners framväxt och förändringen mellan olika planeringsideal och doktriner diskuteras och relateras till samtida urbaniseringsprocesser och sin tids vetenskaps- och kunskapssyn. Därmed placeras olika planeringsideal i de samhälleliga kontexter de växt fram ur och i de kontexter de praktiserats i.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna på en grundläggande nivå redogöra för planeringens framväxt och historiska förändring.
• kunna på en grundläggande nivå förstå hur planeringsideal och doktriner på detta område har formats av sin tids syn på kunskap och vetenskap.
• kunna identifiera och namnge planeringdoktriner/planeringsideal.
Färdighet och förmåga

• kunna på en grundläggande nivå placera in planeringsdoktriner och planeringsideal i en samhällelig och historisk kontext
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna identifiera vilka planeringsideal som underbygger olika planeringspraktiker.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allmendinger, Phillip, (2017), Planning Theory, 3:e upplagan
ISBN 978-0-230-38002-8

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allmendinger, Phillip, (2017), Planning Theory, 3:e upplagan
ISBN 978-0-230-38002-8

Lärande och undervisning

I kursen introduceras viktiga moment i föreläsningar och genom skriftliga redovisningar och seminarier fördjupas kunskapen inom det område som studeras.

Lärare

Examinator
 1. Jimmie Andersén
Kursansvarig
 1. Jimmie Andersén

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×