MT1528 Produktionssystem

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen skall skapa förståelse för den viktiga länk som finns mellan teknik och ekonomi, definiera ekonomiska villkor som ett styrmedel för produktionsutveckling samt ge en bild över hur olika förädlingssteg bildar produktionssystem.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Tillverkningsteknik, 6 hp.

Innehåll

Följande behandlas: Produktionssystems utveckling och historik, produktionstyper, produktionslayouter och organisationsformer, gruppteknologi, flödesgrupper, flexibilitetsbegrepp, tillverkningsekonomi innefattande bl.a. genomloppstider och cykeltider vid batchtillverkning och flödestillverkning samt tillverkningsekonomisk simulering, kassationer, stillestånd, taktförluster, reducerad beläggning, kostnadsneutrala samband, konfiguration av produktionssystem, kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbeten baserat på bl.a. lean manufacturing samt outsourcing.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • Behärska den grundläggande nomenklaturen inom delområdet produktionssystem samt kunna redogöra för produktionssystemens utveckling och förutsättningar från massproduktion fram till dagens produktionsfilosofier.
 • Kunna redogöra för egenskaper och karaktärsdrag hos olika produktionstyper och layouter.
 • Kunna visa insikt om grunderna i tillverkningsekonomisk simulering.

Färdighet och förmåga
 • Kunna beräkna tillverkningskostnaden i ett produktionsavsnitt där alla väsentliga faktorer beaktas samt ha kännedom om olika nyckeltal som beskriver ett produktionssystems prestanda.
 • Kunna analysera och beräkna produktionskapaciteten i en maskin eller i ett produktionsavsnitt.
 • Kunna dimensionera och konfigurera ett produktionssystem för kända data.
 • Kunna planera, sätta upp och genomföra en produktionsanalys av erhållet resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kunna visa insikt om de krav som måste ställas på ett produktionssystem med avseende på miljö- och kretsloppsaspekter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ståhl, Jan-Eric: Industriella Tillverkningssystem del II, Länken mellan teknik och ekonomi. KFS i Lund AB,
Senaste upplagan.
Försäljning av litteraturen sker vid kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ståhl, Jan-Eric: Industriella Tillverkningssystem del II, Länken mellan teknik och ekonomi. KFS i Lund AB,
Senaste upplagan.
Försäljning av litteraturen sker vid kursstart.

Lärande och undervisning

Kursen baseras på självstudier av ett rikligt läromaterial både i bokform och i form av handledningar i lärplattformen. Dialogen mellan student och handledare sker i huvudsak via en lärplattform. De olika delarna i kursen belyses i form av föreläsningar på distans. För en djupare förståelse, ägnas distansövningarna åt beräkningar av centrala parametrar vid bearbetning. Allt undervisningsmaterial är på svenska och all dialog mellan handledare och student sker på svenska. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 5 A-F
1820 Hemtentamen 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.