DV1582 Programmering i Python, fortsättningskurs

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är kunskap i objektorienterad programmering, dels för fortsatta studier inom datavetenskap och dels för att kunna lösa generella programmeringsuppgifter i arbetslivet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs, Programmering och problemlösning med Python, 6 hp, varav minst 2 hp ska vara avklarade.

Innehåll

 • Strukturering av program med hjälp av klasser och konstruktion av egna klasser
 • Konstruktorer/destruktorer, metoder, instansvariabler, klassvariabler, polymorfism,överlagring, klassrelationer och arv, abstrakta basklasser
 • Bygga paket samt extending av existerande paket, installation av nya paket med pip och conda
 • Itertools för iterering
 • Generatorer
 • Kopiering och djup-kopiering av datastrukturer
 • Avancerad användning av lambda-funktioner och list comprahension
 • Serialisering av objekt (t.ex. med pickle), och loggning av exakvering
 • Hantering av olika pythonmiljöer med t.ex. pyenv
 • pep8 kodstandard och decorators

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Utförligt kunna förklara grundläggande begrepp och tekniker inom objektorienterad programmering, såsom
 • Klassrelationer, polymorfism, operatoröverlagring, etc.
 • Kunna förstå och utförligt förklara olika Python-program.
 • Utförligt kunna redogöra för hur olika problem kan lösas på ett objektorienterat sätt i språket Python.

Färdighet och förmåga
 • Kunna strukturera en problemlösning med hjälp av klasser och presentera den i ett klassdiagram.
 • Självständigt, utifrån en problembeskrivning, kunna implementera en väl strukturerad objektorienterad lösning i Python.
 • Kunna implementera fundamentala abstrakta datatyper och algoritmer i ett objektorienterat språk.
 • Kunna använda Python standardbibliotek, ex NumPy, SciPy, PyQt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Självständigt och kritiskt kunna utvärdera och analysera sina lösningar

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hunt, John, (2019), A Beginners Guide to Python3, Programming, ISBN: 9783030202903
https://link.springer.com/search?query=A+beginners+guide+to+Python (Links to an external site.) (Open access ? digitalt tillgänglig från BTH))

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hunt, John, (2019), A Beginners Guide to Python3, Programming, ISBN: 9783030202903
https://link.springer.com/search?query=A+beginners+guide+to+Python (Links to an external site.) (Open access ? digitalt tillgänglig från BTH))

Lärande och undervisning

Kursen ges som campuskurs. Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen som krävs för att genomföra kursen. Laborationer tillämpar teorin i praktiska moment, som genomförs individuellt och / eller i grupp.
I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.