ET2545 Ljud- och vibrationsanalys

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper inom ljud- och vibrationsmätningar. Kursen speglar också hur modern signalanalys tillämpas för mätning av ljud och vibrationer. Den studerande skall vara väl förberedd för ljud- och vibrationsmätningar inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurs är genomgången:

  Signalbehandling I ET1203 7,5 hp eller motsvarande.

Innehåll

• Mekaniska system
• Givare för buller och vibrationsanalys
• Frekvensanalys
• Experimentell frekvensanalys
• Uppskattning av spektrum med hjälp av Fast Fourier Transform
• FFT-analysatorn
• Frekvenssvarsmätningar
• Analys av roterande maskiner

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna förstå och använda teorier för dynamiska system inom mekaniken.
 • ha ingående förståelse för modalanalys.
 • kunna förstå och analysera mättekniska problem inom ljud- och vibrationsmätningar.
 • ha kunskap om hur olika mätmetoder och givare används vid mätning av ljud och vibrationer.
 • kunna mäta och tolka ljud- och vibrationsspektra.
 • kunna mäta frekvenssvar och koherensfunktioner.
 • kunna använda en frekvensanalysator.
 • ha fått en grundläggande förståelse för varvtalsanalys för att kunna förstå och lösa vibrations- och bullerproblem vid roterande maskiner.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brandt, A. (2011). Noise and Vibration Analysis. Wiley. ISBN 978-0-470-74644-8.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brandt, A. (2011). Noise and Vibration Analysis. Wiley. ISBN 978-0-470-74644-8.

Lärande och undervisning

Under föreläsningarna presenterar läraren de teoretiska grunderna samt kopplar teorin till praktiska tillämpningar inom industrin. I projektuppgiften får studenten praktisera de teoretiska förvärvade kunskaperna samt lär sig hantera datainsamlingssystem och avancerade mätinstrument för ljud- och vibrationsmätningar. Projektuppgiften är obligatorisk och ska lösas enskilt eller i grupp. I projektet ingår att redovisa arbetet i rapportform. För att studenten ska praktisera teorin löses teoretiska inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna är obligatoriska och ska lösas enskilt. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Tentamen 1 3.5 A-F
1415 Projekt 3 G-U
1425 Inlämningsuppgift 1 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.