PA1465 Testning av mjukvara

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Testning är en central aktivitet i mjukvaruutveckling, men det är ofta en utmaning att testa programvara på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Syftet med kursen är att få deltagarna att inse hur testning kan förbättra programvarans kvalitet om den effektivt integreras i mjukvaruutvecklingsprocesserna och förstå hur detta kan åstadkommas med hjälp av både etablerade och nya tekniker inom mjukvarutestning. Syftet är också att förmedla praktisk erfarenhet av verktyg som stödjer och automatisera dessa tekniker.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Period: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 22
  • Nivå: GXX
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 12 hp avklarade från moment i programmeringskurser samt avklarad kurs Programvaruutveckling, 6 hp.

Innehåll

Lärandemål

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.