PA1414 Individuellt programvaruprojekt

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Att lyckas med programutveckling är en utmaning som ställer krav på ett brett tekniskt kunnande, en förmåga att se fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar, en lyhördhet i kommunikation med beställaren samt ett välorganiserat och strukturerat arbetssätt. Kursen syftar till förmåga att enligt en bestämd tidplan och budget konstruera och leverera mjukvara med tillhörande dokumentation enligt beställarens specifikation. Genom att genomföra ett programutvecklingsprojekt med en extern beställare förvärvar studenten de förmågor, insikter och praktiska erfarenheter som är nödvändiga för att lyckas med projektbaserad småskalig programutveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 15 högskolepoäng avklarade i programmering.

Innehåll

Kursen omfattar följande delmoment:
 • Introduktion till utvecklingsmodeller
 • Åtagandekultur
 • Mötesteknik
 • Kravspecifikation
 • Kontraktskrivning
 • Lösningsförslag
 • Analys av lösningsförslag
 • Design av programvara
 • Konstruktion av programvara
 • Dokumentation
 • Test
 • Presentation
 • Skriftlig kommunikation

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för skillnaden mellan olika utvecklingsmodeller.
 • kunna förklara i hur muntlig och skriftlig kommunikationen med en beställare påverkar ett programutvecklingsprojekt.


Färdighet och förmåga
 • kunna författa en kravspecifikation i dialog med en beställare.
 • kunna planera ett programutvecklingsprojekt i dess olika faser och ha en grundlig. kunskap om dessa fasers innehåll och omfattning.
 • kunna utveckla programvara enligt specifikation och leverera enligt överenskommen tidsplan.
 • kunna genomföra ett programutvecklingsprojekt.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna argumentera för ett professionellt förhållningssätt som bygger på åtagandekultur.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Introduktion till programvaruutveckling
Författare: Claes Wohlin
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgiven: 2005, Antal sidor: 226
ISBN10: 914402861x
ISBN13: 9789144028613

-
Referenslitteratur
Software Engineering
Författare: Ian Sommerville
Förlag: Addison Wesley Publishing Company
Utgiven: 2006, Antal sidor: 840
ISBN10: 0321313798
ISBN13: 9780321313799

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Introduktion till programvaruutveckling
Författare: Claes Wohlin
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgiven: 2005, Antal sidor: 226
ISBN10: 914402861x
ISBN13: 9789144028613

-
Referenslitteratur
Software Engineering
Författare: Ian Sommerville
Förlag: Addison Wesley Publishing Company
Utgiven: 2006, Antal sidor: 840
ISBN10: 0321313798
ISBN13: 9780321313799

Lärande och undervisning

Undervisningen består i huvudsak av ett individuellt projekt där studenten tillsammans med beställaren kommer överrens om vad som skall levereras. Föreläsningarna ger den teoretiska grunden samt verktyg i form av metoder som är nödvändiga för att lyckas med kursen. Studenten erhåller stöd i projektarbetet i form av handledning. Det kan gälla handledning i projektprocessen likaväl som att diskutera tekniska lösningsförslag. Projektet redovisas skriftligt. Projektarbete

Lärare

Planerade lärtillfällen

Övningar och handledning. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Projekt 7.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.