MT1530 Innovativ och hållbar produktutveckling 1

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produktframtagning, projektstyrning och miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kunden/användarnas krav.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 75 avklarade högskolepoäng från ett ingenjörsprogram inom maskinteknik eller industriell ekonomi inkluderande avklarad kurs Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp eller Hållbarhetsgrunder, 6 hp.

Innehåll

Produktutvecklingsprocessen:
 • historisk utveckling av produktutvecklingsprocessen
 • olika teorier för att beskriva produktutvecklingsprocessen
 • arbetsprocessen för produktutvecklingsarbete

Innovation och produktförnyelse:
 • TIPS (Theory of Inventive Problem Solving) och ARIZ (Algorithm for Innovative Problem Solving) konfliktorientering och funktionsanalys
 • innovativa standardlösningar och innovativa principer.
 • olika kreativa tekniker bl a brainstorming, brainwriting, morphologisk box
 • databas-sökning för att hitta patentlösningar på tekniska problem
 • produktskydd eller immaterialrätt (patent, varumärke och mönsterskydd)

Ecodesign:
 • skillnaden mellan Ecodesign och hållbar produktutveckling
 • integrering av miljöaspekter vid företag och vid produktutveckling
 • drivkrafter/barriärer för miljöanpassad/hållbar produktutveckling
 • öva på olika Ecodesignverktyg- och metoder

Projektledning:
 • hur man planerar och driver projekt
 • om olika roller, teambildning och ansvar i ett projekt
 • tidplan och ekonomisk plan för ett projektarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för hur en produktutvecklingsprocess kan planeras och beskrivas
 • kunna visa på förståelse för samspel mellan kreativitet, logik och systematisk problemlösning
 • kunna redogöra för olika typer av immaterialrättsligt skydd
 • kunna redogöra för innebörden av hållbar produktutveckling
 • kunna redogöra för vad som karaktäriserar projektarbete.

Färdighet och förmåga
 • kunna föreslå lämplig typ av utvecklingsprocess för ett givet scenario
 • kunna på en grundläggande nivå genomföra behovs- och funktionsanalyser
 • kunna tillämpa olika tekniker för att finna kreativa innovativa lösningar på givna problemställningar
 • kunna tillämpa olika verktyg och metoder som stödjer beslutsprocessen vid val av lösningsalternativ med särskild hänsyn till hållbarhetsprinciper
 • kunna identifiera typiska aspekter att beakta vid planering och genomförande av olika faser och typer av projektarbete i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna bedöma vad som är krav respektive önskemål på en produkts egenskaper
 • kunna bedöma olika lösningsalternativ i förhållande till varandra och identifierade behov
 • kunna reflektera över utfallet och beslutsprocessen för en framtagen lösning
 • kunna på ett konstruktivt sätt förhålla sig till givna ramar för uppdrag och problemställning
 • kunna reflektera över sitt förhållningssätt till att arbeta i projekt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ulrich, K., Eppinger, S. (2011). Product Design and Development - Fifth Edition, Mcgraw Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0071086950, eller senare upplaga (finns även översatt till svenska).
Thorpe, A. (2007). The designer's atlas of sustainability. ISBN: 9781597261005, eller senare upplaga.
Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753, eller senare upplaga.
Referenslitteratur
Ottosson, S. (2012). Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 9789163081743
Jönbrink, A. K., Norrblom, H. L., Zackrisson, M. (2011). Ekodesign - praktisk vägledning,
Swerea-IVF. ISBN: 978-91-86401-07-8.
Övriga lärresurser
Under kursen utdelat material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ulrich, K., Eppinger, S. (2011). Product Design and Development - Fifth Edition, Mcgraw Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0071086950, eller senare upplaga (finns även översatt till svenska).
Thorpe, A. (2007). The designer's atlas of sustainability. ISBN: 9781597261005, eller senare upplaga.
Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753, eller senare upplaga.
Referenslitteratur
Ottosson, S. (2012). Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 9789163081743
Jönbrink, A. K., Norrblom, H. L., Zackrisson, M. (2011). Ekodesign - praktisk vägledning,
Swerea-IVF. ISBN: 978-91-86401-07-8.
Övriga lärresurser
Under kursen utdelat material.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter. Kursmomenten förväntas genomföras och redovisas inom givna tidsramar i kursen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 1 1 A-F
1820 Inlämningsuppgift 2 1.5 A-F
1830 Inlämningsuppgift 3 2.5 A-F
1840 Inlämningsuppgift 4 1 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.