MT1530 Innovativ och hållbar produktutveckling 1

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produktframtagning, projektstyrning och miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kunden/användarnas krav.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 75 avklarade högskolepoäng från ett ingenjörsprogram inom maskinteknik eller industriell ekonomi inkluderande avklarad kurs Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp eller Hållbarhetsgrunder, 6 hp.

Innehåll

Produktutvecklingsprocessen:

 • historisk utveckling av produktutvecklingsprocessen
 • olika teorier för att beskriva produktutvecklingsprocessen
 • arbetsprocessen för produktutvecklingsarbete

Innovation och produktförnyelse:
 • TIPS (Theory of Inventive Problem Solving) och ARIZ (Algorithm for Innovative Problem Solving) konfliktorientering och funktionsanalys
 • innovativa standardlösningar och innovativa principer.
 • olika kreativa tekniker bl a brainstorming, brainwriting, morphologisk box
 • databas-sökning för att hitta patentlösningar på tekniska problem
 • produktskydd eller immaterialrätt (patent, varumärke och mönsterskydd)

Ecodesign:
 • skillnaden mellan Ecodesign och hållbar produktutveckling
 • integrering av miljöaspekter vid företag och vid produktutveckling
 • drivkrafter/barriärer för miljöanpassad/hållbar produktutveckling
 • öva på olika Ecodesignverktyg- och metoder

Projektledning:
 • hur man planerar och driver projekt
 • om olika roller, teambildning och ansvar i ett projekt
 • tidplan och ekonomisk plan för ett projektarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för hur en produktutvecklingsprocess kan planeras och beskrivas
 • kunna visa på förståelse för samspel mellan kreativitet, logik och systematisk problemlösning
 • kunna redogöra för olika typer av immaterialrättsligt skydd
 • kunna redogöra för innebörden av hållbar produktutveckling
 • kunna redogöra för vad som karaktäriserar projektarbete.

Färdighet och förmåga
 • kunna föreslå lämplig typ av utvecklingsprocess för ett givet scenario
 • kunna på en grundläggande nivå genomföra behovs- och funktionsanalyser
 • kunna tillämpa olika tekniker för att finna kreativa innovativa lösningar på givna problemställningar
 • kunna tillämpa olika verktyg och metoder som stödjer beslutsprocessen vid val av lösningsalternativ med särskild hänsyn till hållbarhetsprinciper
 • kunna identifiera typiska aspekter att beakta vid planering och genomförande av olika faser och typer av projektarbete i grupp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna bedöma vad som är krav respektive önskemål på en produkts egenskaper
 • kunna bedöma olika lösningsalternativ i förhållande till varandra och identifierade behov
 • kunna reflektera över utfallet och beslutsprocessen för en framtagen lösning
 • kunna på ett konstruktivt sätt förhålla sig till givna ramar för uppdrag och problemställning
 • kunna reflektera över sitt förhållningssätt till att arbeta i projekt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ulrich, K., Eppinger, S. (2011). Product Design and Development - Fifth Edition, Mcgraw Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0071086950, eller senare upplaga (finns även översatt till svenska).
Thorpe, A. (2007). The designer's atlas of sustainability. ISBN: 9781597261005, eller senare upplaga.
Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753, eller senare upplaga.
Referenslitteratur
Ottosson, S. (2012). Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 9789163081743
Jönbrink, A. K., Norrblom, H. L., Zackrisson, M. (2011). Ekodesign - praktisk vägledning,
Swerea-IVF. ISBN: 978-91-86401-07-8.
Övriga lärresurser
Under kursen utdelat material.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ulrich, K., Eppinger, S. (2011). Product Design and Development - Fifth Edition, Mcgraw Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0071086950, eller senare upplaga (finns även översatt till svenska).
Thorpe, A. (2007). The designer's atlas of sustainability. ISBN: 9781597261005, eller senare upplaga.
Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753, eller senare upplaga.
Referenslitteratur
Ottosson, S. (2012). Dynamisk Produktutveckling. Tervix AB. ISBN: 9789163081743
Jönbrink, A. K., Norrblom, H. L., Zackrisson, M. (2011). Ekodesign - praktisk vägledning,
Swerea-IVF. ISBN: 978-91-86401-07-8.
Övriga lärresurser
Under kursen utdelat material.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter. Kursmomenten förväntas genomföras och redovisas inom givna tidsramar i kursen.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Inlämningsuppgift 1 1 A-F
1820 Inlämningsuppgift 2 1.5 A-F
1830 Inlämningsuppgift 3 2.5 A-F
1840 Inlämningsuppgift 4 1 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×