DV1620 Säkerhetsmodeller och riskhantering

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att utveckla studenternas förståelse för nyckelbegrepp och modeller inom området informationssäkerhet, samt programvarusäkerhet genom projektbaserat arbete. I kursen analyserar studenterna säkerhetsmodeller och tekniker utifrån ett risk- och konsekvensperspektiv.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 12
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i programmering om minst 12 hp.

Innehåll

Kursens innehåll består till betydande del av praktiskt projektarbete där följande innehåll inkluderas:
• nyckelbegrepp och modeller inom riskhantering och riskanalys
• olika säkerhetskrav samt riskanalys av säkerhetskrav
• utökad förståelse för illasinnad programvara och dess skyddsmekanismer
• grundläggande metoder för projektstyrning
• analys och reflektion av gruppens arbete

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• ha utökad förståelse för säkerhetsmodeller
• ha förståelse för hur designval påverkar säkerhet
• ha förståelse för hur riskanalyser kan förmedlas till tredje part

Färdighet och förmåga
• kunna utvärdera konsekvenserna av designval
• kunna reflektera över de problem och möjligheter som finns inom ett projekt
• kunna söka relevant säkerhetsrelaterad information med praktisk nytta för ett projekt
• sakligt kunna motivera projektbeslut samt förmedla analysresultat och konsekvensbeskrivningar från ett projektarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna visa ett professionellt förhållningssätt till ett arbetssätt som bygger på åtagandekultur
• kunna visa ett kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik

Kurslitteratur och övriga läromedel

Introduction To Computer Security, Matt Bishop, Addison-Wesley Educational Publishers Inc, 2004,
ISBN: 9780321247445
Material från institutionen

Kurslitteratur och övriga läromedel

Introduction To Computer Security, Matt Bishop, Addison-Wesley Educational Publishers Inc, 2004,
ISBN: 9780321247445
Material från institutionen

Lärande och undervisning

Undervisningen består dels av studenternas projektarbete där studenterna utvecklar ett system, dels i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen. Vid seminarier diskuteras olika aspekter av studenternas projekt och dess genomförande. Individuellt rapportskrivande låter studenten förmedla designval, relaterade konsekvensanalyser samt reflektioner i skrift. Projektuppgifterna är obligatoriska och ska lösas i grupper om minst två studenter. Studenterna organiserar sig själva i projektgrupperna och sköter själva sin planering.

Lärare

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×